Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku

 14.09.2022
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku
Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku pri MZ v Rožňave

 
 

P o z v á n k a

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa  19.9.2022 t.j. pondelok o 14.00 hod.
v zasadačke na III. poschodí MsÚ

 

Bod PROGRAM Predkladateľ
  Otvorenie  
1. Návrh na schválenie 2. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2022 Michaela Erősová
2. Rozpočet Mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.06.2022 Michaela Erősová
3. Všeobecné záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava – návrh na zmeny Mgr. Juraj Halyák
4. Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie Mgr. Juraj Halyák
5. Stanovenie výšky nájomného za užívanie nebytových priestorov v budove na Betliarskej ulici Blanka Fábiánová
6. E. Nagypálová - predaj pozemku mesta Blanka Fábiánová
7. Ing. J. Lach - predaj pozemku mesta Blanka Fábiánová
8. Ing. B. N. Kovács a manželka - predaj pozemku mesta Blanka Fábiánová
9. Ing. P. Fábián - zámena pozemkov  Blanka Fábiánová
10. M. Dorkin - zmena uznesenia zo dňa 31. 03. 2022 Blanka Fábiánová
11. Technické služby mesta Rožňava - protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy Blanka Fábiánová
12. P. Bocan - predaj pozemku mesta Ing. Michal Brincko
13. L. Takáč - predaj pozemkov mesta Ing. Michal Brincko
14. M. Hlivák a manželka – predaj pozemkov mesta Ing. Michal Brincko
15. DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. Rožňava - predaj pozemku mesta Ing. Michal Brincko
16.
Správa ciest Košického samosprávneho kraja - zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta
Ing. Michal Brincko
17. Slovenský rybársky zväz - predĺženie doby výpožičky pozemku Ing. Michal Brincko
18. M. Czísarová - zvýšenie nájomného za pozemok pod komunikáciou Ing. Michal Brincko
19. Bc. M. Šimonová - výpožička pozemku mesta Ing. Michal Brincko
20. Návrh na schválenie „Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Rožňava na rok 2023“ Mgr. Michal Drengubiak
21. Návrh na schválenie zmeny a doplnenie „Zásady participatívneho rozpočtu“ Mgr. Michal Drengubiak
22. Zabezpečenie realizácie a spolufinancovanie žiadosti Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta Rožňava Mgr. Michal Drengubiak
  Rôzne  
23. Žiadosť o jednorazovú dávku a žiadosť o pomoc Mgr. Michal Drengubiak
  Diskusia  
  Záver  
material MZ Materiál komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku 1. časť
(PDF, 11 MB)
material MZ Materiál komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku 2. časť
(PDF, 11,6 MB)

 

 

Mgr. Tímea Kerekešová
tajomníčka komisie

Bc. Ivan Kuhn, MA
   predseda komisie

 

 
 

© Mesto Rožňava, 14. 9. 2022, Mgr. Tímea Kerekešová, Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava