Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na MZ

 03.05.2024
Pozvánka na MZ
Primátor  mesta
Rožňava
V Rožňave,  dňa 29. 04. 2024
 
 
Pozvánka
 
       

P o z v á n k a
      
         V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave  
na deň  09. mája  2024 o 09.00 hod.
 do malej zasadačky MsÚ

Program:
1.   Otvorenie
2.   Otázky a podnety občanov
3.   Interpelácie poslancov
4.   Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave (PDF, 1,5 MB)
5.   VZN mesta Rožňava o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie (PDF, 700 kB)
6.   Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 31. 12. 2023 (PDF, 7,4 MB)
7.   Návrh na schválenie 2.  zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtových organizácií na rok 2024 (PDF, 700 kB)
8.   Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2024 pre kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie (PDF, 15,7 MB)
9.   Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2024 pre športové kluby, OZ a RZ pri ZŠ a MŠ (PDF, 29 MB)
10.   Návrh na menovanie koordinátora Rožňavského mládežníckeho parlamentu (PDF, 282 kB)
11.   Návrh na zrušenie uznesenia č. MZ č. 87/2004 zo dňa 07. 04. 2004 (PDF, 423 kB)
12.   Majetkoprávne záležitosti:
  1. JUDr. Beáta Benczeová, Cesta pod Hradovou 12, Košice - Sever – Zverejnenie zámeru predaja pozemku (PDF, 1,7 MB)
  2. Erika Ohlchlagerová a Mária Ohlschlagerová, Ul. Ernesta Rótha 18, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta (PDF, 1,9 MB)
  3. Ján Oprondek a manželka Alena Oprondeková, Jarná 20, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta (PDF, 1,6 MB)
  4. Bc. Veronika Strinková, Budovateľská 646/13, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta (PDF, 1,7 MB)
  5. Peter Škriba, Nadabula 65, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta (PDF, 1,4 MB)
  6. Dušan Šurina a Zuzana Šurinová, Košická 43, Rožňava  a Fares Abdulkarim a manželka Mária Abdulkarimová, Košická 43, Rožňava  – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava (PDF, 1,8 MB)
  7. Gabriel Marcinek a manželka Irena Marcineková, Letná 12, Rožňava – predaj pozemku mesta (PDF, 4 MB)
  8. Petra Kristanová, Petzvalova 21/61, Košice - Západ – kúpa podielu k pozemkom do majetku mesta (PDF, 1,7 MB)
  9. Peter Vnenčák a manželka  JUDr. Martina Vnenčáková,  Betliarska 88/11, Rožňava – zámena pozemkov v k. ú. Rožňava (PDF, 1,6 MB)
  10. Predaj prebytočného majetku mesta (PDF, 2 MB)
  11. Správa z vykonania inventarizácie za rok 2023 (PDF, 918 kB)
  12. Doplnenie uznesenia MZ č. 143/2020 zo dňa 19. 11. 2020 (PDF, 1,1 MB)
13.  
14.  
15.   Prerozdelenie hospodárskeho výsledku Mestských lesov Rožňava s. r. o. za rok 2023 (PDF, 484 kB)
16.   Plán hospodárenia  Mestských lesov Rožňava s. r. o.  na rok 2024 (PDF, 231 kB)
17.   Podnety pre hlavnú kontrolórku
18.   Diskusia
19.   Záver

 

 

Michal Domik
primátor mesta

 


© Mesto Rožňava, 3. 5. 2024, JUDr. Judita Jakobejová -  Odbor všeob. a vnút. správy, Mestský úrad v Rožňave