Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na MZ

 05.05.2023
Pozvánka na MZ
Primátor  mesta
Rožňava
V Rožňave,  dňa 4. 5. 2023
 
 
Pozvánka
 
       

P o z v á n k a
      
         V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m


zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave
na deň 11. mája 2023 o 09.00 hod.
do malej zasadačky MsÚ

 

Program:
1.   Otvorenie
2.   Otázky a podnety občanov
3.   Interpelácie poslancov
4.   Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave (PDF, 1,53 MB)
5.   Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava – návrh dodatku č. 2 (PDF, 371 kB)
6.   VZN o podmienkach poskytovania a úhradách za sociálne služby v zariadení starostlivosti pre deti do veku troch rokov veku dieťaťa (PDF, 755 kB)
7.   Majetkoprávne záležitosti:
  1. Tibor Gyenes a manželka Denisa Gyenesová, Nadabula 247, Rožňava – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Nadabula (PDF, 3 MB)
  2. Mgr. Henrieta Urbanová, Nadabula č. 259, Rožňava – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Nadabula (PDF, 2,3 MB)
  3. Vojtech Tomes a manželka Renáta Tomesová, Čučmianska 20, Rožňava – zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta (PDF, 1 MB)
  4. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice – Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava (PDF, 2,1 MB)
  5. Ing. Ľubomíra Fabianová, Šafárikova 33, Rožňava – predaj pozemku mesta (PDF, 1,7 MB)
  6. Ing. Peter Krajec, Tehelná 11, Rožňava a manželka Veronika Krajecová, Kyjevská 13, Rožňava – predaj pozemkov mesta (PDF, 2,3 MB)
  7. Marek Lučko a manželka Štefánia Lučková, Jarná 349/41 – predaj pozemkov mesta (PDF, 1,8 MB)
  8. Tunde Zimanová, Hámosiho 185, Brzotín a Július Ostromek, Budovateľská 15, Rožňava – predaj pozemkov mesta(PDF, 2,3 MB)
  9. Andrej Voľanský a manželka Viktória Voľanská, Bočná 5, Rožňava – zmena uznesenia MZ č. 54/2023 zo dňa 30. 03. 2023 (PDF, 1,5 MB)
  10. ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o. , Bencúrova 5, Bratislava – prenájom stĺpov verejného osvetlenia (PDF, 400 kB)
8.   Program rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2022 – vyhodnotenie plnenia za rok 2022 (PDF, 1,8 MB)
9.   Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2023 pre kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie a združenia pri školách (PDF, 33 MB)
10.   Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2023 pre športové kluby (PDF, 20 MB)
11.   Náplň činnosti Komisie športu pri MZ v Rožňave (PDF, 683 kB)
12.   Náplň činnosti Komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky pri MZ v Rožňave (PDF, 476 kB)
13.   Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2022 (PDF, 739 kB)
14.   Návrh prerozdelenia zisku Mestských lesov s. r. o. za rok 2022 (PDF, 294 kB)
15.   Návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava s. r. o. na rok 2023 (PDF, 815 kB)
16.   Materiály hlavnej kontrolórky
  1. Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy (PDF, 290 kB)
  2. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., §§ 5a, 5b, povinné zverejňovanie informácie u organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava (PDF, 174 kB)
17.   Podnety pre hlavnú kontrolórku
18.   Diskusia
19.   Záver

 

 

Michal Domik
primátor mesta

 


© Mesto Rožňava, 5. 5. 2023, JUDr. Judita Jakobejová -  Odbor všeob. a vnút. správy, Mestský úrad v Rožňave