ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava
Číslo: OLP/2732/2020
Bratislava 24.03.2020

 

Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020, pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej, na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. c), § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z., § 7, 20 a 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 42/1994 Z. z.") nariaďuje nasledovné

opatrenie:

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.)

 

Odôvodnenie

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa a vyhlásila na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov súčinnosťou od 19. marca 2020.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 23. marca 2020 uložil hlavnému hygienikovi Slovenskej republiky vydať uvedené opatrenie na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia a civilnej ochrany obyvateľstva.

Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

Podľ a § 2 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Podľ a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. za plnenie úloh civilnej ochrany zodpovedá v rozsahu ustanovenom týmto zákonom vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, okresné úrady, samosprávne kraje, obce, právnické osoby a fyzické osoby; pri plnení týchto úloh spolupracujú v rozsahu ustanovenom týmto zákonom s obdobnými inštitúciami iných štátov.

Podľa § 17 zákona č. 42/1994 Z. z. fyzická osoba má právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na evakuáciu a ukrytie a na informácie o spôsobe ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku.

Podľa § 20 zákona č. 42/1994 Z. z. osoba, ktorá nie je zaviazaná účasťou na civilnej ochrane a na jej príprave podľa tohto zákona alebo iných zákonov, je v prípadoch mimoriadnej udalosti povinná primerane svojmu veku a zdravotnému stavu spolupracovať v súčinnosti s inými osobami v civilnej ochrane a možno jej v záujme ochrany života, zdravia a majetku uložiť obmedzenia a vyžadovať poskytnutie vecných prostriedkov potrebných na civilnú ochranu.

Podľa § 25 zákona č. 42/1994 Z. z. pre prípad mimoriadnej udalosti sú fyzické osoby povinné dodržiavať pokyny okresných úradov, obcí, ako aj iných právnických osôb a fyzických osôb.

Zároveň na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dôrazne vyzýva osoby staršie ako 65 rokov, aby obmedzili pohyb vo vonkajšom prostredí na nevyhnutné prípady (napríklad za účelom nákupu, návštevy zdravotníckeho zariadenia) a to v čase od 9. hod. do 12. hod.

 

Mgr. RNDr.MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky
 
 
 
 

 

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG KÖZEGÉSZSÉGÜGYI HIVATALA

Trnavská cesta 52, P.O.BOX: 45, 826 45 Bratislava


 

Szám: OLP/2732/2020
Bratislava 2020.03.24.

 

 

 A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának

INTÉZKEDÉSE

 közegészségügyi veszélyhelyzet idején

 

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala, a Tt. 355/2007 sz., a közegészség védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye ( a továbbiakban „Tt. 355/2007 sz. törvénye”) 5. §-a (4) bek. h) pontja értelmében a közegészség területén illetékes államigazgatási szervként, a Szlovák Köztársaság Kormánya 2020.03.11-én kelt 111. számú   határozata   alapján a Szlovák Köztársaság területére kihirdetett különleges helyzet, az Egyészségügyi Világszervezet főigazgatója által 2020.03.11-én bejelentett COVID-19  világjárvány miatt, a Központi Válságstáb 2020. március 23-ai ülésén hozott döntései alapján, a Tt. 355/2007 sz. törvénye 48.§-a (4) bek. c) pontja, 48.§-a (5) bek. e) pontja, a Tt. 42/1994 sz., a lakosság polgári védelméről szóló többször módosított törvénye ( a továbbiakban csak „Tt. 42/1994 sz. törvény”) 7., 20. és 25 §-a alapján az alábbi

 

i n t é z k e d é s t

rendeli el:

2020. március 25-étől 0:00 órától a visszavonásig  minden személynek tilos a felső légutak eltakarása ( pl. reszpirátorral, szájmaszkkal, sállal, kendővel, stb.)  nélkül kimenni és nyilvános helyen mozogni.

 

I n d o k o l á s

A Szlovák Köztársaság Kormánya a SZK Nemzeti Tanácsa   Tt. 42/1994 sz., a lakosság polgári védelméről szóló többször módosított törvénye 8. §-a alapján 2020. március 12-én 6.00 órától  hatályba lépő különleges helyzetet hirdetett ki  a közegészség II. fokozatú veszélyhelyzete miatt és a Szlovák Köztársaság járvánnyal sújtott területén 2020. március 19-én hatályba lépő szükségállapotot hirdetett ki  a  Tt. 227/2002 sz. az állam háború, hadiállapot, különleges állapot és szükségállapot idején való biztonságáról szóló többször módosított alkotmánytörvénye 5. cikke alapján.

Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója 2020.3.11-én bejelentette a COVID -19 betegség okozta világjárványt.

A Szlovák Köztársaság Központi Válságstábja 2020. március 23-án tartott ülésén feladatul adta a Szlovák Köztársaság főtisztiorvosának ezen, a fertőző betegség terjedésének megelőzésére és a lakosság polgári védelmére irányuló  intézkedés elrendelését.

Jelen intézkedés az egyike azoknak a legfontosabb eszközöknek, amelyekkel  megakadályozható a koronavírus (SARS-CoV-2) okozta  COVID-19 betegség  terjedése a Szlovák Köztársaságban.

A Tt. 42/1994 sz. törvénye 2. §-a  (2) bek. szerint a polgári védelem feladata az ezen  törvény által meghatározott keretek között az élet, az egészség és a vagyon védelme,   a túlélést biztosító feltételek megteremtése  a különleges események idején és a kihirdetett különleges helyzet idején.

A Tt. 42/1994 sz. törvénye 7. §-a szerint a polgárvédelmi feladatok teljesítéséért a jelen törvény által megszabott keretek között a kormány, a minisztériumok, a többi központi államigazgatási szerv, a többi központi állami szerv, a járási hivatalok, a megyék, a községek, a jogi személyek és a természetes személyek  felelnek; ezen feladatok teljesítése során  a jelen törvény által megszabott keretek között együttműködnek más államok hasonló intézményeivel.

A Tt. 42/1994 sz. törvénye 17. §-a szerint a természetes személynek joga van ahhoz, hogy időben kapjon  figyelmeztetést a közelgő veszélyről, joga van az evakuáláshoz, az óvóhelyhez és a védekezés módjáról való tájékoztatáshoz, az élete, az egészsége és a vagyona veszélybe kerülése esetén a közvetlen segítségnyújtáshoz.

A Tt. 42/1994 sz. törvénye 20. §-a szerint az a  személy, aki  ezen törvény által vagy egyéb külön törvény által nincs kötelezve a polgárvédelemben és annak előkészítésében részt venni,  különleges  események esetén köteles a korához  és egészségi állapotához mérten együttműködni a polgárvédelemben résztvevő személyekkel;  az élet, az egészség és a vagyon  védelme érdekében lehetséges elrendelni ezen személy  korlátozását és igényelni a polgári védelemhez szükséges tárgyi eszközei átadását.  

A Tt. 42/1994 sz. törvénye 25. §-a szerint  különleges esemény idején a természetes személyek kötelesek betartani a járási hivatalok, a községek, valamint más jogi személyek és természetes személyek utasításait.

Egyúttal a Központi Válságstáb 2020. március 23-án tartott ülésének határozatai alapján a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala nyomatékosan felszólítja a 65 évnél idősebb személyeket, hogy korlátozzák a külső környezetben történő mozgásukat a legszükségesebbre( például bevásárlás, egészségügyi intézménybe történő látogatás), de azt is  9,00 és  12,00 óra között tegyék.

 

 

Mgr.RNDr.MUDr. Ján Mikas, PhD.
a Szlovák Köztársaság tisztifőorvosa

 

 

 


© Mesto Rožňava, 25. 3.  2020 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 

\

Publikované: 25.03.2020 11:07 hod.