Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Poskytovanie sociálnej pomoci občanom

Poskytovanie jednorazovej dávky a pomoci v náhlej núdzi

      V zmysle § 17 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže obec poskytnúť jednorazovú dávku.

„(1) Jednorazová  dávka je určená obyvateľovi na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc  v hmotnej núdzi najmä na:
a) zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi,
b) nevyhnutné vybavenie domácnosti (posteľ, stôl, stoličky, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad),
c) školské potreby,
d) mimoriadne liečebné náklady.
(2) Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Súčet súm opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom istom kalendárnom roku nesmie presiahnuť sumu podľa prvej vety.“
(3) Jednorazová dávka sa poskytuje v peňažnej, vecnej alebo kombinovanej forme. Formu poskytnutia jednorazovej dávky určí mesto.“

V zmysle § 3 ods. 3 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov „obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc“.

ROK 2021

Mesiac Počet žiadostí Z toho kladne riešené Výška pomoci v €
január 0 0 0
február 0 0 0
marec 0 0 0
apríl 1 1 100 €
máj 0 0 0
jún 0 0 0
júl 0 0 0
august      
september      
október      
november      
december      
SPOLU      

 

Na základe  §30 ods. (2) a (3)  zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve  v platnom znení  (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmych dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli.
 
ROK 2021
 
Mesiac Počet Náklady v €
január 1 248,40 €
február 0 0
marec 0 0
apríl 0 0
máj 0 0
jún 2 790,80
júl 1
395,40€
august    
september    
október    
november    
december    
SPOLU    
 

Inštitút osobitného príjemcu

Dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

      V zmysle § 23 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je mesto Rožňava osobitným príjemcom dávok a príspevkov v hmotnej núdzi. Osobitný príjemca zabezpečuje dávku a príspevky v peňažnej forme alebo vo vecnej forme a je povinný ich použiť len na prospech občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.

ROK 2021

za mesiac/ vyplatené v mesiaci Počet poberateľov
Výška dávok a príspevkov spolu (v €)
Z toho
uhradené nájomné + výdavky spojené s bývaním vyplatené v hotovosti
január/február 37 6 915 € 890,10 € 6 024,90 €
február/
marec
38 7 547,90 € 725,92 € 6 821,98 €
marec/apríl 37 6 993,70 € 837,10 € 6 156,60 €
apríl/máj 38 6 959,40 € 925,60€ 6 033,80 €
máj/jún
39
7 094,60 €

944,20 €

6 150,40 €

jún/júl
41
7 561,64 €

985,24 €

6 576,40 €

júl/august
40
8 635,60 €

963,30 €

7 672,30 €

august/

september
       
september/október        
október/
november
       
november/december        
december/január 2022        
SPOLU        

 

Inštitút osobitného príjemcu

Prídavok na dieťa

V zmysle §12 ods. 1 písm. a)   o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa prídavok a príplatok k prídavku poukazuje obci, ak z písomnej informácie o školskej dochádzke poskytovanej školou vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky.

ROK 2021

Mesiac Počet oprávnených Počet detí Výška v €
január 31 38 969 €
február 31 38 969 €
marec 31 38 969 €
apríl 31 38 969 €
máj 30 40
1 020 €
jún 31 41
1 145,50 €
júl 31 40
1 020 €
august      
september      
október      
november      
december      
SPOLU      

Փ priemer

Inštitút osobitného príjemcu - Prídavok na dieťa

      V zmysle §12 ods. 1 písm. e)  zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov prídavok a príplatok k prídavku sa vypláca oprávnenej osobe, ktorá je členom domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu s účinnosťou od 01.01.2014 (s termínom výplaty prídavku od 01.02.2014)

ROK 2021

Mesiac Počet oprávnených Počet detí Výška v € Príspevok k prídavku na prváka ZŠ
január 35 86 2 193 € 0
február 35 82 2 091 € 0
marec 35 88 2 243,50 € 0
apríl 37 91 2 320,50 € 0
máj 38 94
2 397 €
0
jún 37 91
2 320,50 €
0
júl 38 92
2 346 €
0
august        
september        
október        
november        
december        
SPOLU        

 

Inštitút osobitného príjemcu – Rodičovský príspevok

      V zmysle § 5 ods. 8 zákona č. 571/2009  Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 571/2009 Z.z.), ak oprávnená osoba je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu alebo je fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje a poskytuje sa im dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, spôsob výplaty rodičovského príspevku určí platiteľ .
V zmysle §5 ods. 9 písm. a) zákona č. 571/2009  rodičovský príspevok sa vypláca oprávnenej osobe a dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi zabezpečuje osobitný príjemca  s účinnosťou od 01.01.2014 (s termínom výplaty prídavku od 01.02.2014)
 
ROK 2021
 
Mesiac Počet oprávnených Výška v €
  Rodičovský príspevok Príspevok pri narodení Rodičovský príspevok Príspevok pri narodení
január 4 -- 1 103 60 € --
február 4 1 1 103,60 € 829,86 €
marec 4 0 1 103,60 € 0
apríl 5 0 1 103,60 € 0
máj 5 0
1 103,60 €
0
jún 4
0
1 103,60 €
0
júl 4 0
1 103,60 €
0
august        
september        
október        
november        
december        
SPOLU        

 

Poskytovanie finančného príspevku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

     V zmysle § 71  Zákona č. 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov obec uhrádza ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním sociálnej služby, znížené o výšku úhrady platenú prijímateľom sociálnej služby.

     V zmysle § 75 uvedeného zákona „obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadala obec“. /platné do 01.03.2011/

     V zmysle § 78a zákona č. 50/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách finančný príspevok pre zariadenie opatrovateľskej služby je financovaný z účelovej dotácie ministerstva,  prostredníctvom obce, v ktorej územnom  obvode sa príslušné zariadenie nachádza. S účinnosťou od 01.03.2012.
 

Opatrovateľská služba prostredníctvom SČK Rožňava

ROK 2021

Mesiac

Počet prijímateľov

Výška fin.príspevku v €

január
3 1 019,86 €
február 3 965,18 €
marec 3 1 092,70 €
apríl 3 925,91 €
máj 3 978,42 €
odpočet 1-3/2021 3 -125,06 €
jún 3 1 030,88 €
júl 3
1 100,76 €
august 3
1 013,41 €
september    
október    
november    
december    
SPOLU    

 

Opatrovateľská služba prostredníctvom Diecéznej charity Rožňava

ROK 2021

mesiac

počet prijímateľov

výška fin.príspevku

január
5 2 100,30 €
február 5 2 100,30 €
marec 5 2 100,30 €
apríl 5 2003,10 €
máj 5 2003,10  €
odpočet 1-3/2021 5 -291,60 €|
jún 5 2003,10 €
júl 5 2003,10 €
august 5 2003,10 €
september    
október    
november    
december    
SPOLU    

 

 

Zariadenie opatrovateľskej služby Slovenský Červený kríž
(§36 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)

 

Finančný príspevok na prevádzku

Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku
1Q/2021 5 2 838,30 €
2Q/2021 5 2 838,30 €
3Q/2021    
4Q/2021    
SPOLU    

 

 
Nízkoprahové denné centrum – Diecézna charita Rožňava
(§24b Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)

 

Finančný príspevok na prevádzku

Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku
1Q/2021 35 1 239 €
2Q/2021 35 1 239 €
3Q/2021    
4Q/2021    
SPOLU    

 

 
Zariadenie pre seniorov FOR REGION,n.o. Nadabula
(§35 Zákona č. 448/2008  Z.z. o sociálnych službách)
 
Finančný príspevok na prevádzku
Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku
1Q/2021 25 104,63 €
2Q/2021 25 104,63 €
3Q/2021    
4Q/2021    
SPOLU    

 

 
Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. Rožňava Huta
(§35 Zákona č. 448/2008  Z.z. o sociálnych službách)
 
Finančný príspevok na prevádzku
 
Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku
1Q/2021 38 729,27 €
2Q/2021 38 729,27 €
3Q/2021    
4Q/2021    
SPOLU    

 

 

Zariadenie pre seniorov Dom seniorov Rejdová, n.o. Rejdová
(§35 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)
 
Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku
1Q/2021 2 112,14 €
2Q/2021 2 112,14 €
3Q/2021    
4Q/2021    
SPOLU    

 

 
 
Zariadenie pre seniorov Zálesák Betliar
(§35 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)
 
Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku
1Q/2021 7 153,34 €
2Q/2021 7 153,34 €
3Q/2021    
4Q/2021    
SPOLU    

 

 

Terénna sociálna služba krízovej intervencie - Assolato-Nový Začiatok, o.z.
(§24a  Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)
 
Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku
1Q/2021 216 304,56 €
2Q/2021 216 304,56 €
3Q/2021    
4Q/2021    
SPOLU    

 

 

 

 

Sociálna služba - požičiavanie pomôcok


INFORMÁCIE o sociálnej službe - požičiavanie pomôcok

nájdete v sekcii "DLHODOBÉ OZNAMY", resp. kliknite: ...TU ...pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2020
(PDF, 710 kB)
     
pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2019
(PDF, 520 kB)
     
pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2018
(PDF, 435 kB)
     
pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2017
(PDF, 349 kB)
     
pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2016
(PDF, 322 kB)
     
pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2015
(PDF, 414 kB)
     
pdf icon
Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2014
(PDF, 57 kB)
 
 
 
pdf icon
Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2013
(PDF, 57 kB)
 
 
 
pdf icon
Poskytovanie soc. pomoci občanom:  prehľad - rok 2012
(PDF, 99 kB)
 
 
 
pdf icon
Pridelené byty v správe mesta - štatistika:  prehľad - rok 2011
(PDF, 17 kB)
 
 
 
pdf icon
Poskytovanie soc. pomoci občanom:  prehľad - rok 2011
(PDF, 31 kB)
 
 
 
pdf icon
Poskytovanie soc. pomoci občanom:  prehľad - rok 2010
(PDF, 53 kB

 


© Mesto Rožňava, 2021, Ing. Katarína Valková -  Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava