Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Poskytovanie sociálnej pomoci občanom

Poskytovanie jednorazovej dávky a pomoci v náhlej núdzi

      V zmysle § 17 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže obec poskytnúť jednorazovú dávku.

„(1) Jednorazová  dávka je určená obyvateľovi na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc  v hmotnej núdzi najmä na:
a) zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi,
b) nevyhnutné vybavenie domácnosti (posteľ, stôl, stoličky, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad),
c) školské potreby,
d) mimoriadne liečebné náklady.
(2) Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Súčet súm opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom istom kalendárnom roku nesmie presiahnuť sumu podľa prvej vety.“
(3) Jednorazová dávka sa poskytuje v peňažnej, vecnej alebo kombinovanej forme. Formu poskytnutia jednorazovej dávky určí mesto.“

V zmysle § 3 ods. 3 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov „obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc“.

ROK 2019

Mesiac Počet žiadostí Z toho kladne riešené Výška pomoci v €
január 0 0 0
február 0 0 0
marec 0 0 0
apríl 0 0 0
máj 0 0 0
jún 0 0 0
júl 0 0 0
august 0 0 0
september 0 0 0
október 2 2 60 €
november 0 0 0
december 1 0 0
SPOLU 3 2 60 €

 

Na základe  §30 ods. (2) a (3)  zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve  v platnom znení  (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmych dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli.
 
ROK 2019
 
Mesiac Počet Náklady v €
január 0 0
február 0 0
marec 0 0
apríl 0 0
máj 0 0
jún 0 0
júl 0 0
august 0 0
september 0 0
október 0 0
november 0 0
december 0 0
SPOLU 0 0
 

Inštitút osobitného príjemcu

Dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

      V zmysle § 23 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je mesto Rožňava osobitným príjemcom dávok a príspevkov v hmotnej núdzi. Osobitný príjemca zabezpečuje dávku a príspevky v peňažnej forme alebo vo vecnej forme a je povinný ich použiť len na prospech občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.

ROK 2019

Mesiac Počet poberateľov
Výška dávok a príspevkov spolu (v €)
Z toho
uhradené nájomné + výdavky spojené s bývaním vyplatené v hotovosti
január 38 7 144,70 € 550,84 € 6 593,86 €
február 38 7 347,00 € 519,64 € 6 827,36 €
marec 39 7 298,00 € 428,84 € 6 869,16 €
apríl 39 7 223,80 € 580,84 € 6 642,96 €
máj 39 6 594,21 € 542,54 € 6 051,67 €
jún 42 6 615,68 € 662,94 € 5 952,74 €
júl 38 5 907,14 € 603,64 € 5 303,50 €
august 37 5 674,40 € 655,94 € 5 018,86 €
september 38 5 746,20 € 632,54 € 5 113,66 €
október 37 5 746,20 € 632,54 € 5 113,66 €
november 40 6 412,90 € 783,74 € 5 629,16 €
december 39 6 263,54 € 686,04 € 5 577,50 €
SPOLU   77 974,17 € 7 280,08 € 70 694,09 €

 

Inštitút osobitného príjemcu

Prídavok na dieťa

V zmysle §12 ods. 1 písm. a)   o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa prídavok a príplatok k prídavku poukazuje obci, ak z písomnej informácie o školskej dochádzke poskytovanej školou vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky.

ROK 2019

Mesiac Počet oprávnených Počet detí Výška v €
január 27 35 863,31 €
február 27 35 863,31 €
marec 27 34 838,97 €
apríl 27 38 936,33 €
máj 38 39 949,26 €
jún 30 43 1 069,44 €
júl 30 43 1 058,03 €
august 30 43 1 058,03 €
september 25 35 851,90 €
október 23 31 754,54 €
november 25 35 851,90 €
december 26 36 876,24 €
SPOLU     10 971,26 €

 

Inštitút osobitného príjemcu - Prídavok na dieťa

      V zmysle §12 ods. 1 písm. e)  zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov prídavok a príplatok k prídavku sa vypláca oprávnenej osobe, ktorá je členom domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu s účinnosťou od 01.01.2014 (s termínom výplaty prídavku od 01.02.2014)

ROK 2019

Mesiac Počet oprávnených Počet detí Výška v €
január 34 78 1898,52 €
február 33 77 1874,18 €
marec 34 77 1 922,86 €
apríl 34 79 1 995,88 €
máj 31 80 1 947,20 €
jún 32 83 2 020,22 €
júl 32 83 2 020,22 €
august 32 84 2 044,56 €
september 33 85 2 220,22 €
október 31 77 1 874,18 €
november 32 81 1 971,54 €
december 37 79 1 922,86 €
SPOLU     21 692,22 €

 

Inštitút osobitného príjemcu – Rodičovský príspevok

      V zmysle § 5 ods. 8 zákona č. 571/2009  Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 571/2009 Z.z.), ak oprávnená osoba je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu alebo je fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje a poskytuje sa im dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, spôsob výplaty rodičovského príspevku určí platiteľ .
V zmysle §5 ods. 9 písm. a) zákona č. 571/2009  rodičovský príspevok sa vypláca oprávnenej osobe a dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi zabezpečuje osobitný príjemca  s účinnosťou od 01.01.2014 (s termínom výplaty prídavku od 01.02.2014)
 
ROK 2019
 
Mesiac Počet oprávnených Výška v €
  Rodičovský príspevok Príspevok pri narodení Rodičovský príspevok Príspevok pri narodení
január 3 0 662,10 € 0
február 3 0 662,10 € 0
marec 3 0 662,10 € 0
apríl 3 0 662,10 € 0
máj 4 0 882,80€ 0
jún 4 0 882,80 € 0
júl 4 0 882,80 € 0
august 4 0 882,80 € 0
september 4 0 882,80 € 0
október 4 0 882,80 € 0
november 4 0 882,80 € 0
december 4 0 882,80 € 0
SPOLU     9 710,80 € 0

 

Poskytovanie finančného príspevku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

     V zmysle § 71  Zákona č. 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov obec uhrádza ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním sociálnej služby, znížené o výšku úhrady platenú prijímateľom sociálnej služby.

     V zmysle § 75 uvedeného zákona „obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadala obec“. /platné do 01.03.2011/

     V zmysle § 78a zákona č. 50/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách finančný príspevok pre zariadenie opatrovateľskej služby je financovaný z účelovej dotácie ministerstva,  prostredníctvom obce, v ktorej územnom  obvode sa príslušné zariadenie nachádza. S účinnosťou od 01.03.2012.
 

Opatrovateľská služba prostredníctvom SČK Rožňava

ROK 2019

Mesiac

Počet prijímateľov

Výška fin.príspevku v €

január
5 1 851,25 €
február 5 1 551,52 €
marec 4 1 481,00 €
apríl doplatok 1-3/2019 5 3 175,53 €
máj 4 1 875,76 €
jún 4 1 808,77 €
júl 5 2 434,00 €
august 5 2 046,52 €
september 5 2 009,71 €
október 5 2 300,02 €
november 5 2 302,40 €
december 5 2 175,61 €
SPOLU   25 012,09 €

 

Opatrovateľská služba prostredníctvom Diecéznej charity Rožňava

ROK 2019

mesiac

počet prijímateľov

výška fin.príspevku

január
5 1 926,15 €
február 5 1 926,15 €
marec 5 1 926,27 €
apríl + doplatok 1-3/2018 5 1 926,15 €
máj 5 2 430,15 €
jún 5 2 430,15 €
júl 4 1 944,12 €
august 4 1 944,12 €
september 5 2 430,15 €
október 5 2 430,15 €
november 5 2 430,15 €
december 5 2 430,15 €
SPOLU   28 189,86 €

 

 

Zariadenie opatrovateľskej služby Slovenský Červený kríž
(§36 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)

 

Finančný príspevok na prevádzku

Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku
1Q/2019 6 2 184,30 €
2Q/2019 7 2 436,04 €
3Q/2019 8 2 739,42 €
4Q/2019 8 2 739,42 €
SPOLU   10 099,18 €

 

 
Nízkoprahové denné centrum – Diecézna charita Rožňava
(§24b Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)

 

Finančný príspevok na prevádzku

Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku
1Q/2019 48 1 228,32 €
2Q/2019 48 1 228,32 €
3Q/2019 48 1 228,32 €
4Q/2019 48 1 228,32 €
SPOLU   4 913,28 €

 

 
Zariadenie pre seniorov FOR REGION,n.o. Nadabula
(§35 Zákona č. 448/2008  Z.z. o sociálnych službách)
 
Finančný príspevok na prevádzku
Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku
1Q/2019 24 592,14 €
2Q/2019 24 592,14 €
3Q/2019 24 592,14 €
4Q/2019 24 592,14 €
SPOLU   2 368,56 €

 

 
Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. Rožňava Huta
(§35 Zákona č. 448/2008  Z.z. o sociálnych službách)
 
Finančný príspevok na prevádzku
 
Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku
1Q/2019 45 1 118,86 €
2Q/2019 45 1 118,86 €
3Q/2019 45 1 118,85 €
4Q/2019 45 1 118,85 €
SPOLU    4 475,42 €
 

 

Zariadenie pre seniorov – Dom Zálesák, o.z. Betliar
(§35 Zákona č. 448/2008  Z.z. o sociálnych službách)
 
Finančný príspevok na prevádzku
 
Obdobie
Počet prijímateľov
Výška finančného príspevku
1Q/2019
8
353,22 €
2Q/2019
8 353,22 €
3Q/2019
8 353,22 €
4Q/2019
8 353,20 €
SPOLU   1 412,86 €

 

 

Zariadenie pre seniorov Dom seniorov Rejdová, n.o. Rejdová
(§35 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)
 
Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku
rok 2019 2 116,43 €
SPOLU    

 

 

Zariadenie pre seniorov SENIRES, n.o. Ružomberok
(§35 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)
 
Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku
rok 2019 1 349,08 €

 

 
 
Nocľaháreň   – Diecézna charita
(§25 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)
 
Obdobie Počet prijímateľov Výška finančného príspevku
Rok 2019 15 4 000 €

 

 

Sociálna služba - požičiavanie pomôcok


INFORMÁCIE o sociálnej službe - požičiavanie pomôcok

nájdete v sekcii "DLHODOBÉ OZNAMY", resp. kliknite: ...TU ...pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2018
(PDF, 435 kB)
     
pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2017
(PDF, 349 kB)
     
pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2016
(PDF, 322 kB)
     
pdf icon Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2015
(PDF, 414 kB)
     
pdf icon
Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2014
(PDF, 57 kB)
 
 
 
pdf icon
Poskytovanie soc. pomoci občanom: prehľad - rok 2013
(PDF, 57 kB)
 
 
 
pdf icon
Poskytovanie soc. pomoci občanom:  prehľad - rok 2012
(PDF, 99 kB)
 
 
 
pdf icon
Pridelené byty v správe mesta - štatistika:  prehľad - rok 2011
(PDF, 17 kB)
 
 
 
pdf icon
Poskytovanie soc. pomoci občanom:  prehľad - rok 2011
(PDF, 31 kB)
 
 
 
pdf icon
Poskytovanie soc. pomoci občanom:  prehľad - rok 2010
(PDF, 53 kB

 


© Mesto Rožňava, 2019, Ing. Katarína Valková -  Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava