Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Polgár

Zvýšenie zamestnanosti a zametnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby

Mesto Rožňava sa v septembri 2018 zapojilo do výzvy vyhlásenej Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky (ďalej len „MV SR“) ako Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „ OP ĽZ“), kód výzvy OPLZ-PO5-2018-1, prioritná os 5, špecifický cieľ 5.1.2, so zameraním na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovanej rómskej komunity (ďalej len „MRK“) poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK ...

Pokračovať v článku →


Az ügyfélszolgálati irodában (a földszinten, balra) a következő osztályok (részlegek) képviselete található:

1. Lakossági nyilvántartó - Eva Lázárová, tel.: 058 / 7773241, Mgr. Andrea Klenovská, tel.: 7773237
2. Iktató - Mgr. Ingrid Čiefová, tel.: 058 / 7773282, Jana Auxtová, tel: 058 / 7773234
3. Pénztár - Bc. Katarína Balázsová tel.: 058 / 7773293
4. Adók és illetékek - Jarmila Breuerová, tel.: 058 / 7773204
6. Építésügyi, területrendezési, környezetvédelmi osztály, közös hivatal - stále pracovisko, Mgr. Peter Hrivnák, tel.: 7773227
 

V Kancelárii prvého kontaktu a na matričnom úrade vaše podania zamestnanci vybavia nasledovne:

Pondelok od: 08:00 - 11:30 hod. a od 12:30 - 15:00 hod.
Utorok od: 08:00 - 11:30 hod. a od 12:30 - 15:00 hod.
Stredu od: 08:00 - 11:30 hod. a od 12:30 - 17:00 hod.
Štvrtok od: 08:00 - 11:30 hod. a od 12:30 - 15:00 hod.
Piatok od: 08:00 - 11:30 hod.