„Podpora opatrovateľskej služby v meste Rožňava“ – Tlačová správa
 
Mesto Rožňava sa zapojilo do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaceho orgánu pre OP Ľudské zdroje, kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01, Prioritná os: 8, Špecifický cieľ: 8.1.1  Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva.
Mestu bola schválená žiadosť o NFP v mesiaci november 2021 a od 01.12.2021 sa začalo s realizáciou projektu: „Podpora opatrovateľskej služby v meste Rožňava“, kód projektu 312081BHH4.  Dĺžka trvania projektu je od 01.12.2021 – 30.11.2023. Výška NFP je 375 360 € bez finančnej spoluúčasti  mesta na projekte.
Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení.  Cieľovými skupinami projektu sú fyzické osoby (deti a dospelí) odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho zabezpečenia vo verejnom aj v neverejnom sektore, v tomto prípade opatrovatelia.
 
Špecifickým cieľom projektu je podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva v meste Rožňava, prostredníctvom oprávnenej aktivity: poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí. Opatrovateľská služba sa poskytuje terénnou formou a to poskytovaním sociálnej služby, ktorou sa zabezpečujú úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity na určitý čas, do doby trvania podmienok pre poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle zákona o sociálnych službách. Táto sociálna služba je zabezpečovaná prostredníctvom zamestnancov (opatrovateliek/opatrovateľov) mesta Rožňava. Opatrovateľskou službou, ktorá sa poskytuje v prirodzenom prostredí priamo v domácnosti, sa reaguje na potreby odkázaných osôb, umožňuje im žiť plnohodnotný sociálny život a zároveň sa im zabezpečuje prístup k sociálnym aktivitám s ohľadom na ich zdravotné znevýhodnenie
 
Mesto Rožňava v rozsahu svojej pôsobnosti a na svojom území zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, ako aj právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených Zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Realizáciou projektu plánujeme pokračovať v poskytovaní opatrovateľskej služby pre odkázaných občanov mesta  prostredníctvom kvalifikovaných opatrovateľov, v rozsahu a v čase, ktorý si vyžaduje ich zdravotný stav a ich potreby. Do projektu plánujeme zapojiť 28 opatrovateľov a poskytnúť sociálnu službu 36 fyzickým osobám odkázaným na pomoc. Výstupom projektu budú fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ktorým sme zabezpečili opatrovateľskú službu a podporili zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí a nemuseli byť umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb. 
 
V  Rožňave dňa 21.12.2021
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 21. 12. 2021 Ing. Katarína Valková, Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava  
Publikované: 21.12.2021 18:16 hod.