MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

3815/2019-38634-VYST
Rožňava, 14. 06. 2019
 

O Z N Á M E N I E

 

podľa § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“) podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 05.06.2019 oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“.
 
Dňa 11. 06. 2019 bolo oznámenie o zmene strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“ v súlade s § 6 ods. 2 zákona doručené mestu Rožňava ako dotknutej obci.
 
Mesto Rožňava v súlade s § 6 ods. 5 zákona o doručení tohto oznámenia o zmene  strategického dokumentu
 
informuje verejnosť a zároveň jej oznamuje,
 
že do súvisiacej dokumentácie je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie:

 

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 9. posch., č. dverí 902 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

 

 

 
Ing. Martina Bakošová
samostatný odborný referent
 
 
 

© Mesto Rožňava, 14. 6. 2019 Ing. Martina Bakošová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

 
Publikované: 14.06.2019 10:25 hod.