MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

4120/2019-41404-VYST
Rožňava, 11. 07. 2019
 

 

O Z N Á M E N I E

podľa § 24 ods. 1 k oznámeniu o zmene podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“)

Dňa 11. 07. 2019 bolo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - „Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska strieborných rúd Rožňava – Strieborná žila II. hlbinným spôsobom na roky 2020-2040“ v súlade s § 29 ods. 6 zákona doručené mestu Rožňava ako povoľujúcemu, resp. dotknutému, resp. rezortnému orgánu..

Mesto Rožňava informuje verejnosť a zároveň jej oznamuje:

 1. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti  o  životné  prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01  Rožňava oznamuje verejnosti, že zmena navrhovanej činnosti „Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska strieborných rúd Rožňava – Strieborná žila II. hlbinným spôsobom na roky 2020-2040“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2, písm. d) zákona.
 2. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti  o  životné  prostredie, ako príslušný  orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom 04. 07. 2019 sa začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie doručením oznámenia GEMER – ORR, s.r.o., Valaškovská 6210/21, 066 01  Humenné v zastúpení spoločnosťou TRATEC s.r.o., Bratislavská 10, 080 01  Prešov.
 3. Informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.
 4. Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny: Pokračovanie povolenia na banskú činnosť v zmysle zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využívaní nerastného bohatstva (banský zákon), vydanej Obvodným banským úradom v Spišskej Novej Vsi pod číslom rozhodnutia 307/1091/2014 zo dňa 24.04.2014.
 5. Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na stránke  https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-otvarky-pripravy-dobyvania-vyhradneho-striebornych-rud-roznava-st. Dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.
 6. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 29 ods. 8) zákona na adresu:
 7. Okresný úrad Rožňava
  Odbor starostlivosti o životné prostredie
  Ernesta Rótha 30
  048 01Rožňava
   
  Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.
  Povoľujúci orgán:
  Obvodný bansky úrad v Spišskej Novej Vsi, Markušovská 1, 052 80  Spišská Nová Ves
   
 8. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti  o  životné  prostredie oznamuje, že podľa   § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade v Rožňave, odbore starostlivosti  o  životné  prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01.
 9. Rozklad proti rozhodnutiu, ktoré bude výsledkom zisťovacieho konania, je možné podať na Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti  o  životné  prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01  Rožňava v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
  V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia príslušným orgánom podľa § 29 ods. 15 v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese: www.enviroportal.sk.
  Vydané rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.
 
 
 
 
 
 
Ing. Martina Bakošová
samostatný odborný referent
 
 

© Mesto Rožňava, 11. 7. 2019 Ing. Martina Bakošová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

 

 

 

Publikované: 11.07.2019 13:50 hod.