Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na II. polrok 2019

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka mesta Rožňava predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru HK na II. polrok 2019 , ktorý bol najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený na webovom sídle mesta a na úradnej tabuli mesta Rožňava.

Hlavná kontrolórka mesta pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj podľa Zásad na vykonávanie kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Rožňava a v zmysle ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

V súlade s § 18f ods.1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo primátor mesta, ak vec neznesie odklad.

 
Kontrolná činnosť:
  1. Kontrola hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. za rok 2018, kontrola dodržiavania zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n p., zákona č. 311/2001 z.z. v z. n. p. zákonníka práce.
  2. Kontrola dodržiavania zákona č. 311/2001 Z,.z. v z.n.p. zákonníka práce so zameraním na dohody o prácach vykonávaných mimo hlavného pracovného pomeru za rok 2018 u subjektu Mesto Rožňava.
  3. Kontrola dodržiavania zákona č. 311/2001 Z.z. v z. n. p. zákonníka práce a zákona č. 553/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p. za roky 2018 a 2019 v subjekte Mestské divadlo Actores.
  4. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. so zameraním na dodržiavanie § 5 povinne zverejňované informácie v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.
 
Ostatná činnosť ÚHK:
  1. Vybavovanie sťažností a petícií a kontrola vybavovania sťažností a petícií, v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v z.n.p. a zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v z.n.p. a v Zmysle zásad na vybavovanie sťažností a petícií.
  2. Vedenie evidencie podnetov a plnenie úloh zodpovednej osoby na účely zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  3. Vykonávanie metodickej činnosti v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti.
  4. Zvyšovanie kvalifikácie v zmysle zákonníka práce.
  5. Iná činnosť vyplývajúca z funkcie hlavnej kontrolórky podľa zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p. a z postavenia zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z.
 
 
V Rožňave dňa 11. 6. 2019
 
 
JUDr. Katarína Balážová
Hlavná kontrolórka mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava,  11. 6. 2019 Ing. Dana Majorčíková, Útvar hl. kontrolóra mesta, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 11.06.2019 13:16 hod.