Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava
a útvaru hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na I. polrok 2019

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka mesta Rožňava predkladá mestskému zastupiteľstvu v Rožňave návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru HK na 1. polrok 2019 , ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým.

Hlavná kontrolórka mesta pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj podľa Zásad na vykonávanie kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Rožňava a v zmysle ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

V súlade s § 18f ods.1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad.

I.Stanoviská a iná činnosť
 1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2019 – 2021.
 2. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu mesta za rok 2018.
 3. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2018.
 4. Vypracovanie správy o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2018.
 5. V súlade s § 18f písm. i/ vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.
II.Kontrolná činnosť na I. polrok 2019
 1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v z.n.p. u kontrolovaného subjektu: Spojená škola J. A. Komenského 5, Rožňava.
 2. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v z.n.p. u kontrolovaného subjektu: Základná škola Zlatá 2, Rožňava.
 3. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v z.n.p. a internej smernice, ktorou sa uplatňuje systém pri vyslaní zamestnancov a iných fyzických osôb na pracovnú cestu za rok 2018 – kontrolovaný subjekt Mesto Rožňava.
 4. Kontrola dodržiavania Zásad rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava, čl. 18 – hospodárenie s prostriedkami na pohostenie a dary za rok 2018, kontrolovaný subjekt mesto Rožňava.
III.Ostatná činnosť ÚHK
 1. Vybavovanie sťažností a petícií a kontrola vybavovania sťažností a petícií v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v z.n.p. a zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v z.n.p. a v Zmysle zásad na vybavovanie sťažností a petícií. Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií.
 2. Vedenie evidencie podnetov a plnenie úloh zodpovednej osoby na účely zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Vykonávanie metodickej činnosti v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti.
 4. Zvyšovanie kvalifikácie v zmysle zákonníka práce.
 5. Iná činnosť vyplývajúca z funkcie hlavnej kontrolórky podľa zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p. a z postavenia zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z.

 

 

V Rožňave dňa 9. 1. 2019

 

 


JUDr. Katarína Balážová
Hlavná kontrolórka mesta

 

 


© Mesto Rožňava,  9. 1. 2019 Ing. Dana Majorčíková, Útvar hl. kontrolóra mesta, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 9.01.2019 14:28 hod.