Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Participatívny rozpočet

 

Participatívny rozpočet mesta Rožňava na roky 2019/2020 pokrýva územie mesta Rožňava a mestskej časti Nadabula. Prostredníctvom participatívneho rozpočtu obyvatelia mesta rozhodujú o týchto typoch výdavkov:

  • občianske projekty na roky 2019/2020 / v 3 témach, malé a veľké /
  • oprava mestských komunikácii a chodníkov
  • investičné zadania na nasledujúci kalendárny rok
  • Čo je to participatívny rozpočet

 

Participatívny rozpočet (ďalej len PR) je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia.

Obyvatelia mesta sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácií a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy.

Mesto v rozpočte vyčlenilo sumu 30 000 eur. na realizáciu tejto úlohy. To znamená, že túto sumu venuje samospráva svojim občanom, aby ju použili na vytvorenie niečoho, čo v našom meste chýba, alebo čo treba zlepšiť.

Mesto môže vyzvať občanov na predloženie nápadov, zámerov, projektov, ktoré by mali prispieť k zvýšeniu kvality života občanov v meste. Je to možné realizovať aj formou verejných stretnutí s občanmi mesta na diskusných fórach. Pre 1. ročník PR boli schválené tri témy: verejné priestranstvá, životné prostredie a mládež, šport, kultúra. Vytvoriť tematické skupiny, ktoré z nápadov a podnetov vytvoria reálne projekty. Alebo môžu predkladať priamo projekty. Za zverejnené projekty potom môžu občania mesta hlasovať. Podmienky a forma hlasovania budú dopredu odsúhlasené.

Víťazné projekty realizujú samotní participanti na čele s koordinátormi a s pomocou Mesta (napríklad pri verejnom obstarávaní, povoleniach a ďalších). Samotná realizácia podlieha sezónnosti (napríklad vysádzanie stromov v danom ročnom období), ale aj času, ktorý je potrebný či už na vybavenie povolenia alebo verejného obstarávania. Finálny termín, kedy sa však začnú realizovať jednotlivé projekty závisí na angažovanosti participantov a koordinátorov projektov, ktorí sú za svoje projekty zodpovední. Na konci realizácie všetkých projektov dochádza k vyhodnoteniu, vyúčtovaniu a protokolárnemu prevzatiu respektíve odovzdaniu výstupov /diela/ všetkých projektov PR.

Do PR sa môžu zapojiť všetci občania nad 16 rokov s trvalým pobytom v Rožňave, neziskové organizácie, občianske združenia, ktoré majú sídlo na území mesta Rožňava. Niekedy stačí len dobrý nápad či predstava a už je potrebné len nájsť zdroje a dobrovoľníkov, ktorí ho zrealizujú Ponúkame vám možnosť plnohodnotne sa zapájať do diskusií k jednotlivým témam od formovania problémov, cez hľadanie riešení až po ich schvaľovanie, realizáciu a kontrolu realizácie. Hlavným komunikačným kanálom pre ľudí, ktorí sa chcú spolupodieľať a angažovať na procese, budú pravidelné stretnutia participatívnych komunít, tematických skupín.

PR vytvára priame spojenie medzi našimi daňami, našimi rozhodnutiami a zodpovednosťou. Vracia do rúk občanov možnosť rozhodovať o veciach verejných verejne.

Tešíme sa na spoluprácu a vaše podnety.

 
 
 

© Mesto Rožňava, 30. 4. 2019 Mgr. Dionýz Kemény, Koordinátor projektu