Dňom 01.12.2019 nadobudla účinnosť novela Zákona NR SR č.8/20009 Z.z. o cestnej premávke  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V rámci uvedenej novely bolo zmenené aj ustanovenie  §52 odsek 2, ktoré pojednáva o parkovaní vozidiel na chodníku a ktoré teraz znie nasledovne:
 
„Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel. V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.“
 
 
Ing. Róbert HANUŠTIAK
náčelník Mestskej polície Rožňava
 
 
 

© Mesto Rožňava, 10. 12.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 10.12.2019 10:47 hod.