Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Oznamovanie protispoločenskej činnosti a vybavovanie sťažností

 Oznamovaním protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z.
 
pdf icon
Smernica o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protspoločenskej činnost v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z.
(PDF, 276 kB)
 
 
Spôsob podávania podnetov
 
Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na adresu : staznosti@roznava.sk.  Písomnú sťažnosť   možno podať poštou na adresu: Mestský úrad, Šafárikova 29, 04801 Rožňava, alebo do podateľne MsÚ.
 
 
Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy mesta Rožňava
 
pdf icon
Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy
mesta Rožňava
(PDF, 1,2 MB)

 

Sťažnosti je možné podávať:
 
  • ústne v úradných hodinách na Mestskom úrade v Rožňave v kanceláriách podľa aktuálneho rozpisu, ktorý je zverejnený aj na úradnej tabuli mesta (prízemie MsÚ Rožňava) 
  • písomné sťažnosti možno podávať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Rožňave v Kancelárii prvého kontaktu – podateľňa (prízemie vľavo)
  • elektornicky  elektronickou poštou na mailovú adresu  staznosti@roznava.sk