Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Oznamovanie protispoločenskej činnosti a vybavovanie sťažností

 Oznamovaním protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.
 
pdf icon
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.Stiahnuť
(PDF, 223 kB)
 
 
Spôsob podávania podnetov
 
  • Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.
  • Písomný podnet sa podáva do podateľne mestského úradu v Rožňave, Šafárikova 29, Rožňava. Podateľňa po zaevidovaní podnetu do centrálnej evidencie podaní doručí podnet zodpovednej osobe.
  • Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť v kancelárii hlavnej kontrolórky mesta Rožňava, druhé poschodie, č. dverí 211.
  • Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na mailovú adresu katarina.balazova@roznava.sk
 
 
Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy mesta Rožňava
 
pdf icon
Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy
mesta Rožňava
(PDF, 1,2 MB)

 

Sťažnosti je možné podávať:
 
  • ústne v úradných hodinách na Mestskom úrade v Rožňave v kanceláriách podľa aktuálneho rozpisu, ktorý je zverejnený aj na úradnej tabuli mesta (prízemie MsÚ Rožňava) 
  • písomné sťažnosti možno podávať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Rožňave v Kancelárii prvého kontaktu – podateľňa (prízemie vľavo)
  • elektornicky  elektronickou poštou na mailovú adresu  staznosti@roznava.sk