Oznámenie  výsledku  vybavenia  petície

(V zmysle zákona č. 29/2015 Z.z., ktorý novelizoval  zákonč.85/1990 Zb. o petičnom práve)

 

Vybavovateľ petície: Mesto Rožňava

Názov petície: Petícia za opravu miestnej komunikácie na Šípkovej ulici v Rožňave.

Je kvórová: nie

Text:

Dňa 20.7.2018 bola na Mestský úrad v Rožňave  doručená petícia  občanov  za opravu  miestnej komunikácie  na Šípkovej ulici v Rožňave.

Petícia bola doručená  v zmysle zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v platnom znení, obsahuje  6  petičných hárok  so  84 podpismi. Osoba poverená na zastupovanie  s orgánom verejnej správy: Mgr. Michal Drengubiak,  Šípkova 31, 048 01 Rožňava.

Obyvatelia žiadali   opravu miestnej komunikácie na Šípkovej ulici novým asfaltovým povrchom v celom profile vozovky, nakoľko bola  osadením nových vodovodných rozvodov narušená celistvosť cestného telesa. Na predmetnej komunikácii boli v celej dĺžke ulice vykonané výkopové práce v šírke 0,9- až 1,7 m  a taktiež  vykonané priečne  výkopové práce so šírkou 0,6 až 1,8 m. v počte 24.  Obyvatelia v petícii uvádzali, že  pokiaľ sa uvedená komunikácia   bude rekonštruovať iba čiastočným asfaltovaním v miestach výkopov, v blízkej budúcnosti  bude dochádzať k sadaniu podložia a tým budú tvorené prekážky v plynulom  užívaní komunikácie na účely na ktoré bola zhotovená a je v súčasnosti určená. Uvedené skutočnosti budú mať  negatívny vplyv na kvalitu života obyvateľov uvedenej ulice ako aj všetkých užívateľov predmetnej komunikácie.

Petícia  bola zaevidovaná v  centrálnej evidencii petícií Mesta Rožňava pod číslom 1/2018.

Počet osôb podporujúcich petíciu :  84

Dátum doručenia: 20.7.2018

Dátum vybavenia petície: 27.9.2018 

Spôsob vybavenia:

Petícia  bola predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 27.9.2018, ktoré prijalo  nasledovné uznesenie č. 165/2018:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

p r e r o k o v a l o

Petíciu za opravu komunikácie na Šípkovej ulici v Rožňave a keďže je v súčasnosti

rekonštrukcia ukončená a je poskytnutá päťročná záruka, petícii nie je možné vyhovieť

u k l a d á

Mestskému úradu v Rožňave priebežne dôsledne monitorovať kvalitu vykonanej rekonštrukcie na Šípkovej ulici a v prípade, ak sa vyskytnú nedostatky, tieto v záručnej lehote následne reklamovať o realizátora stavby s tým, že k jednaniu bude prizvaný aj zástupca obyvateľov Šípkovej ulice v Rožňave

Z: prednostka MsÚ

P: ako v texte

Zdôvodnenie vybavenia:

Mestom Rožňava bolo v súlade so zákonom č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení  vydané záväzné stanovisko pod číslom 2668/2013-29239- VYST zo dňa 17.5.2013, ktorým  mesto Rožňava súhlasilo s realizáciou líniovej stavby  Rožňava, ul. Šípková, Páterová – rekonštrukcia vodovodu za určených podmienok. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice  ako investor danej  stavby  listom značky 30113/2016- Sy zo dňa 13.4.2016 požiadala mesto Rožňava  o prehodnotenie uvedeného záväzného stanoviska, týkajúce sa spätných povrchových úprav miestnych komunikácií z celej šírky  na úpravy v mieste výkopu. Mesto Rožňava v súlade  s § 4 ods.3 písm. d) a § 13  zákona o obecnom zriadení  na základe  žiadosti investora  stavby  zmenil  v poradí druhú ( poslednú )  vetu v podmienke č.1 záväzného  stanoviska nasledovne: Mesto Rožňava  ako vlastník  a správca  výstavbou  dotknutej miestnej komunikácie požaduje  realizovať  spätnú povrchovú úpravu miestnej komunikácie v šírke výkopu pre vodovodné potrubie. Na základe  týchto požiadaviek Odbor starostlivosti o životné prostredie  vydal dňa 20.12.2016 rozhodnutie  pre  stavebníka  Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť povolenie na zmenu stavby- rekonštrukcia  vodovodu Rožňava, Šípková ulica a Páterová ulica ,  podľa požiadaviek vlastníka a správcu  dotknutej  miestnej komunikácie. Podľa miestneho zisťovania dňa 10.9.2018 sa práce realizovali v súlade s uvedenými rozhodnutiami dotknutých orgánov. Z uvedeného  dôvodu vyhovieť petícii občanov už nie je možné,  nakoľko práce na oprave komunikácie  boli dokončené.

 

 

 


© Mesto Rožňava,  10. 10. 2018 Ing. Dana Majorčíková, Útvar hl. kontrolóra mesta, Mestský úrad Rožňava

 

 

Publikované: 10.10.2018 14:06 hod.