MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
  5512/2018-54837-VYST
Ing. Andrea Kissová
058-7773233
15. 11. 2018

 

Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
 
Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny 
 
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 10 ks drevín rodu smrek (s obvodmi kmeňa 137 cm,   58 cm, 56 cm, 80 cm, 82 cm, 42 cm, 42 cm, 110 cm, 107 cm a 85 cm), 5 ks drevín rodu slivka (s obvodmi kmeňa 45 cm, 45 cm, 45 cm, 48 cm a 45 cm), 5 ks drevín rodu tuja (s obvodmi kmeňa 60 cm, 40 cm,  36 cm, 60 cm a 48 cm) a 11 ks drevín rodu breza (s obvodmi kmeňa 12 cm, 17 cm, 17 cm, 12 cm, 12 cm, 12 cm, 12 cm, 16 cm, 19 cm, 10 cm a 10 cm), všetky dreviny sú merané vo výške 130 cm nad zemou. Tieto dreviny rastú na pozemkoch v k. ú. Jablonov nad Turňou na parcelných číslach:
 
KN-C Druh pozemku Výmera m2 LV KN-E
757 Zastavaná plocha a nádvorie 617 902 299/2
756 Vodná plocha 1 787 902  
680/1 Zastavaná plocha a nádvorie 6 486 902 299/2
427 Zastavaná plocha a nádvorie 2 232 902 299/2
644/4 Ostatná plocha 756 902 3399
 
 
 
 
Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce, na území s I. stupňom ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Vlastník pozemku – žiadateľ.
 
Dôvod na výrub, ako je uvedené v žiadosti, je zhoršený stav niektorých drevín, ohrozovanie okolia a brezy koreňovou sústavou poškodzujú oplotenie.
 
Žiadateľ navrhuje vykonať náhradnú výsadbu v rozsahu 85 ks drevín na pozemku p. č. KN-C 680/1, k. ú. Jablonov nad Turňou.
 
Žiadosť doručená dňa:  13. 11. 2018 
 
V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.kissova@roznava.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom konaní.
 
 
 
Ing. Andrea Kissová
samostatný odborný referent
 
 
 

© Mesto Rožňava, 16. 11. 2018 Ing. Andrea Kissová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave
Publikované: 16.11.2018 09:54 hod.