MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií

Šafárikova 29, 048 01 Rožňava


 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
  4526/2018-47220-VYST
Ing. Andrea Kissová
058-7773233
18. 09. 2018

 

Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
 
Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny 
 
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rodu breza s obvodom kmeňa 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a 4 ks drevín rodu hrab s obvodmi kmeňa 30 cm, 30 cm,  30 cm a 30 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou. Dreviny rastú na pozemkoch v k. ú. Rožňava [p. č. KN-C 4027 (zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 258 m2, 1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce a p. č. KN-C 4024 (ostatné plochy o výmere 5 456, 1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce], 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, LV č. 3001, vlastník pozemku – mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, lokalita – pri bytovom dome na ul. Edelényska č. 10, 048 01 Rožňava).
Dôvod na výrub brezy, ako je uvedené v žiadosti, je že pri silnom vetre zasahujú konáre do okna žiadateľky a hraby ak vyrastú budú tieniť byt.
 
Žiadosť doručená dňa:  24. 08. 2018 
 
V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.kissova@roznava.skzáujem byť účastníkom v uvedenom konaní.
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrea Kissová
samostatný odborný referent

© Mesto Rožňava, 19. 9. 2018 Ing. Andrea Kissová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 19.09.2018 16:00 hod.