MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií

Šafárikova 29, 048 01 Rožňava


 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
  4685/2018-47200-VYST
Ing. Andrea Kissová
058-7773233
18. 09. 2018

 

Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
 
Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny 
 
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rodu breza s obvodom kmeňa180 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a 2 ks drevín rodu orech s obvodmi kmeňa 160 cm a 180 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou. Dreviny rastú na pozemku p. č. KN-C 875/282, k. ú. Rožňava (ostatné plochy o výmere 5 769 m2, 1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, 204 – ochranné pásmo pamiatkovej zóny, 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, LV č. 3001, vlastník pozemku – mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, lokalita – pri bytovom dome na ul. Čučmianska č. 2, 4, 6, 048 01 Rožňava).
Dôvod na výrub drevín, ako je uvedené v žiadosti, je poškodzovanie bytového domu a nadmerné tienenie v bytoch.
 
Žiadosť doručená dňa:  10. 09. 2018 
 
V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.kissova@roznava.skzáujem byť účastníkom v uvedenom konaní.
 
 
 
 
 
Ing. Andrea Kissová
samostatný odborný referent

© Mesto Rožňava, 19. 8. 2018 Ing. Andrea Kissová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 19.09.2018 15:35 hod.