MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
  5503/2018-54435-VYST
Ing. Andrea Kissová
058-7773233
13. 11. 2018

 

Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
 
Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny 
 
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu smrek obyčajný, ktorý rastie na pozemku p. č. KN-C 116/1 k. ú. Rožňava (zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 m2, 1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, 204 – ochranné pásmo pamiatkovej zóny, 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, LV č. 3001, vlastník pozemku – mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, lokalita – pri budove na ul. Čučmianska dlhá č. 15.
 
Odôvodnenie výrubu: Uvedený strom rastie ani nie meter od stien domu č. 13 a jeho konáre sa dotýkajú strechy budovy na p. č. KN-C 113/9, pôsobiac na nej pri veternom počasí značné škody.
 
Žiadosť doručená dňa:  12. 11. 2018 
 
V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.kissova@roznava.sk)  záujem byť účastníkom v uvedenom konaní.
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrea Kissová
samostatný odborný referent
 
 
 

© Mesto Rožňava, 26. 10. 2018 Ing. Andrea Kissová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave
Publikované: 15.11.2018 13:43 hod.