MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
  2213/2019-38180-VYST
Ing. Martina Bakošová
058-7773233
10.06.2019

 

Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
 
Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny 
 
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rodu smrekovec opadavý s obvodom kmeňa 30 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou. Drevina rastie na pozemku v k. ú. Rožňava     C KN parc. č.  2038/1 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 086 m2, 1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, 204 – ochranné pásmo pamiatkovej zóny), 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, LV č. 3001, vlastník pozemku – mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, lokalita – pred bytovým domom na ul. Jarná 23, 048 01 Rožňava.
 
Dôvod na výrub dreviny, ako je uvedené v žiadosti, je upchávanie žľabov, znečisťovanie nebytových priestorov a bytov.
 
Žiadosť doručená dňa:  14.02.2019 
 
V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (martina.bakosova@roznava.skzáujem byť účastníkom v uvedenom konaní.

 

 

 

 

Ing. Martina Bakošová
samostatný odborný referent
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 11. 6. 2019 Ing. Martina Bakošová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

 

 

Publikované: 11.06.2019 09:51 hod.