MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
 
4206/2020-37638-VYST
Ing. Martina Bakošová
058-7773233
26.06.2020
 
 

Vec

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny

Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu smrek strieborný (s obvodom kmeňa 60 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou), ktorá rastie na pozemku C KN parc. č. 1866/558 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 414 m2, 1 - pozemok je umiestnený v zastavanom území obce), k. ú. Rožňava , 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, LV č. 2487, vlastníci pozemku – žiadatelia, lokalita výrubu – predzáhradka pri rodinnom dome na ul. Páterová  85 v Rožňave.

Dôvodom na výrub, ako je uvedené v žiadosti, je zlý zdravotný stav dreviny, nebezpečenstvo poškodenia majetku a ohrozenia ľudí, koreňový systém narúša základy oplotenia.  

Žiadosť doručená dňa:  22.06.2020

V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (martina.bakosova@roznava.skzáujem byť účastníkom v uvedenom konaní.

 

 

 
 
Ing. Martina Bakošová
samostatný odborný referent
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 30. 6. 2020 Ing. Martina Bakošová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

 

 

Publikované: 30.06.2020 10:29 hod.