MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
  5420/2019-53219-VYST
Ing. Martina Bakošová
058-7773233
8.11.2019
 
 
Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
 
Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny 
 
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín druhu jedľa (s obvodmi kmeňa 25 cm a  25 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou). Dreviny rastú na pozemku  v k. ú. Rožňava   C KN parc. č. 2338/1 ident. s parc. č. E KN 177/35 (orná pôda o výmere 13 243  m2,1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, 204 – ochranné pásmo pamiatkovej zóny), 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, LV č. 4493, vlastník pozemku – Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, lokalita – pred rodinným domom na ul. Námestie 1.mája 6 v Rožňave.
 
Dôvodom na výrub, ako je uvedené v žiadosti, zlý zdravotný stav drevín, bránia prístupu k nehnuteľnosti a plánovanej rekonštrukcii.
 
Žiadosť doručená dňa:  04.11.2019
 
V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (martina.bakosova@roznava.skzáujem byť účastníkom v uvedenom konaní.

 

 
 
Ing. Martina Bakošová
samostatný odborný referent
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 8. 11. 2019 Ing. Martina Bakošová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

 

 

Publikované: 8.11.2019 13:08 hod.