MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
 
5710/2020-58789-VYST
Ing. Martina Bakošová
058-7773233
24.11.2020
 
 
 

Vec

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny

Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu jedľa (s obvodom kmeňa 145 cm  meraným vo výške 130 cm nad zemou) a 1 ks dreviny druhu jedľa strieborná (s obvodom kmeňa  145 cm  meraným vo výške 130 cm nad zemou), ktoré rastú na pozemku C KN parc. č. 1938/14 (záhrada o výmere 599 m2 , 1 - pozemok je umiestnený v zastavanom území obce),  k. ú. Rožňava , 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, LV č. 4323, vlastník pozemku – žiadatelia, lokalita výrubu – záhrada pri budove na ul. Šafárikova 81 v Rožňave.

Odôvodnenie podanej žiadosti o výrub drevín je ohrozovanie majetku a ľudí.

Žiadosť doručená dňa:  20.11.2020

V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (martina.bakosova@roznava.skzáujem byť účastníkom v uvedenom konaní.

 

 

 

 

Ing. Martina Bakošová
samostatný odborný referent
 

© Mesto Rožňava, 25. 11. 2020 Ing. Martina Bakošová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

 

 

Publikované: 25.11.2020 16:48 hod.