MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
  2059/2019-5956-VYST
Ing. Andrea Kissová
058-7773233
6. 2. 2019
 
Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
 
Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny 
 
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu smrek obyčajný s obvodom kmeňa 88 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a 1 ks dreviny druhu smrek strieborný s obvodom kmeňa 90 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, ktoré rastú na pozemku v k. ú. Rožňava p. č. KN-C 4210/1 (zastavané plochy a nádvoria o výmere 242 m2, 1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, LV č. 612, vlastník pozemku – žiadateľ, lokalita – dvor pri rodinnom dome na ulici Útulná č. 7, 048 01 Rožňava).
Dôvod na výrub drevín, ako je uvedené v žiadosti, je ohrozovanie stavby.
 
Žiadosť doručená dňa:  04. 02. 2019 
 
V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.kissova@roznava.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom konaní.
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrea Kissová
samostatný odborný referent
 
 
 

© Mesto Rožňava, 6. 2. 2019 Ing. Andrea Kissová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 7.02.2019 09:47 hod.