MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
  4583/2019-46209-VYST
Ing. Martina Bakošová
058-7773233
10.09.2019

 

Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
 
Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny 
 
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu lipa  (s obvodom kmeňa 157 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou). Drevina rastie na pozemku  v k. ú. Rožňava C KN parc. č. 5598/3 (ostatná plocha o výmere 816 m2, 1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce), 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, LV č. 627, vlastník pozemku - žiadateľ, lokalita – pri rodinnom dome Rožňavská Baňa č. 157, 048 01 Rožňava.
 
Dôvodom na výrub drevín, ako je uvedené v žiadosti, je zlý zdravotný stav dreviny a ohrozovanie majetku.
 
Žiadosť doručená dňa:  23.08.2019 
 
V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (martina.bakosova@roznava.skzáujem byť účastníkom v uvedenom konaní.

 

 

 

 

 

 

Ing. Martina Bakošová
samostatný odborný referent
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 10. 9. 2019 Ing. Martina Bakošová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

 

 

Publikované: 10.09.2019 14:13 hod.