MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
 
4953/2020-45054-VYST
Ing. Martina Bakošová
058-7773233
14.09.2020
 
 
Vec
 
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
 
Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny 
 
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín druhu smrek  (s obvodmi kmeňa 110 cm, 75 cm a 60 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou),  3 ks drevín druhu borovica (s obvodmi kmeňa 95 cm, 84 cm a 65 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou) a 3 ks drevín druhu tuja (s obvodmi kmeňa 65 cm, 50 cm a 75 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou),  ktoré rastú na pozemku C KN parc. č. 1684/1 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 522 m2, 1 - pozemok je umiestnený v zastavanom území obce),  k. ú. Rožňava , 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, LV č. 3001, vlastník pozemku – Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, lokalita výrubu – okolo bytového domu na ul. Okružná 2 a 4 v Rožňave.
 
Dôvodom na výrub, ako je uvedené v žiadosti, je nadmerné tienenie, blízkosť drevín k oknám, ohrozovanie bezpečnosti ľudí a majetku.  
 
Žiadosť doručená dňa:  04.09.2020 
 
V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (martina.bakosova@roznava.skzáujem byť účastníkom v uvedenom konaní.

 

 

Ing. Martina Bakošová
samostatný odborný referent
 

© Mesto Rožňava, 14. 9. 2020 Ing. Martina Bakošová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

 

 

Publikované: 14.09.2020 14:41 hod.