MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
  3638/2019-38709-VYST
Ing. Martina Bakošová
058-7773233
14.06.2019

 

 

Vec

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny

Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu vŕba  (s obvodom kmeňa 144 cm    meraným vo výške 130 cm nad zemou) a 2 ks drevín druhu borovica (obe s obvodom kmeňa 92 cm meraným vo výška 130 cm nad zemou) . Dreviny rastú na pozemku v k. ú. Rožňava C KN parc. č.  875/1 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 953 m2, 1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, 204 – ochranné pásmo pamiatkovej zóny), 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, LV č. 3001, vlastník pozemku – mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, lokalita – za bytovým domom na ul. J. A. Komenského 17, 048 01 Rožňava.

Dôvod na výrub drevín, ako je uvedené v žiadosti, je ohrozovanie okien na bytovom dome.

Žiadosť doručená dňa:  31.05.2019

V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (martina.bakosova@roznava.skzáujem byť účastníkom v uvedenom konaní.

 

 

Ing. Martina Bakošová
samostatný odborný referent
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 14. 6. 2019 Ing. Martina Bakošová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

 

 

Publikované: 14.06.2019 11:22 hod.