MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
 
4666/2020-42013-VYST
Ing. Martina Bakošová
058-7773233
13.08.2020
 
 
Vec

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny

Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín druhu breza previsnutá (s obvodmi kmeňa 103 cm, 107 cm a 116 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou), ktoré rastú na pozemku  C KN parc. č. 875/290 (ostatná plocha o výmere 3 772 m2, 1 - pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, 204 – ochranné pásmo pamiatkovej zóny), k. ú. Rožňava , 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, LV č. 3001, vlastník pozemku – Mesto Rožňava, lokalita výrubu – za bytovým domom na ul. Čučmianska 15 v Rožňave.

Dôvodom na výrub, ako je uvedené v žiadosti, je že sa dreviny nachádzajú v bezprostrednej blízkosti bytového domu, silne alergizujúce dreviny, poškodzovanie fasády bytového domu a znečisťovanie okolia. 

Žiadosť doručená dňa:  03.08.2020

V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (martina.bakosova@roznava.skzáujem byť účastníkom v uvedenom konaní.

 
Ing. Martina Bakošová
samostatný odborný referent
 

© Mesto Rožňava, 13. 8. 2020 Ing. Martina Bakošová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

 

 

Publikované: 13.08.2020 14:40 hod.