MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
 
5772/2019-61854-VYST
Ing. Martina Bakošová
058-7773233
6.12.2019
 
 
 
Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
 
Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny 
 
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín druhu borovica lesná (s obvodmi kmeňa 60 cm a 100 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou) a 2 ks drevín druhu jedľa biela (s obvodmi kmeňa 140 cm a 130 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou). Dreviny rastú na pozemku  v k. ú. Rožňava C KN parc. č. 4053 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere   6 261 m2, 1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce), 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, evidovaný na LV č. 3001, vlastník pozemku – Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, lokalita – pred bytovým domom na ul. Kyjevská 36 v Rožňave.
 
Dôvodom na výrub, ako je uvedené v žiadosti, je nadmerné tienenie, vzdialenosť od bytového domu, korene spôsobili narušenie chodníka.
 
Žiadosť doručená dňa:  04.12.2019
 
V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (martina.bakosova@roznava.skzáujem byť účastníkom v uvedenom konaní.
 
 

 

 

 

 
Ing. Martina Bakošová
samostatný odborný referent
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 6. 12. 2019 Ing. Martina Bakošová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

 

 

Publikované: 6.12.2019 11:05 hod.