MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
  2247/2019-40121-VYST
Ing. Martina Bakošová
058-7773233
1.07.2019

 

 
Vec

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny

Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub drevín v areály rybochovného zariadenia – Čučmianska dlhá, Rožňava. Dreviny rastú na pozemkoch v k. ú. Rožňava C KN parc. č.  2941/21 a 2941/29 (ostatná plocha o výmere 6 678 m2 a 1 079 m2, 1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, 401 – chránené ložiskové územie), 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, LV č. 5156, vlastník pozemku – Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Rožňava, Hviezdoslavova 4, 048 01 Rožňava, lokalita – okolo chovných rybníkov.

Dôvodom na výrub, ako je uvedené v žiadosti je vek drevín. Dreviny sú suché a ohrozujú ľudí a majetok nachádzajúcich sa na pozemkoch.

Žiadosť doručená dňa:  18.02.2019

V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (martina.bakosova@roznava.skzáujem byť účastníkom v uvedenom konaní.

 

 

Ing. Martina Bakošová
samostatný odborný referent
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 2. 7. 2019 Ing. Martina Bakošová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

 

 

Publikované: 2.07.2019 17:59 hod.