MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
  389/2019-1832-VYST
Ing. Andrea Kissová
058-7773233
15. 01. 2019
 
Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
 
Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny 
 
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín rodu agát s obvodmi kmeňa 141 cm,         157 cm a 94 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, ktoré rastú na pozemku p. č. KN-C 2161/154,   k. ú Rožňava (orná pôda o výmere 500 m2, 1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce,     1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, LV č. 6354, vlastník pozemku – žiadateľ,  lokalita - pri ceste na ul. Štítnická v Rožňave).
Dôvod na výrub, ako je uvedené v žiadosti, je zlý zdravotný stav drevín. Dreviny majú poškodený kmeň, sú rozštiepené a ohrozujú majetok a osoby.
 
Žiadosť doručená dňa:  09. 01. 2019 
 
V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.kissova@roznava.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom konaní.
 
 
 
 
 
Ing. Andrea Kissová
samostatný odborný referent
 
 
 

© Mesto Rožňava, 16. 1. 2019 Ing. Andrea Kissová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 16.01.2019 13:07 hod.