MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
  5415/2019-53307-VYST
Ing. Martina Bakošová
058-7773233
11.11.2019
 
 
Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
 
Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny 
 
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín druhu smrek obyčajný (s obvodmi kmeňa 94 cm, 116 cm, 113 cm a 110 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou). Dreviny rastú na pozemku  v k. ú. Rožňava   C KN parc. č. 1916/1 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 679  m2,1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce), 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, LV č. 5024, vlastník pozemku - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2,  812 72 Bratislava, lokalita – areál Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rožňave.
 
Dôvodom na výrub, ako je uvedené v žiadosti, je v minulosti nevhodne zvolená plocha pre výsadbu, ohrozovanie zdravia a majetku.
 
Žiadosť doručená dňa:  04.11.2019
 
V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (martina.bakosova@roznava.skzáujem byť účastníkom v uvedenom konaní.

 

 
 
Ing. Martina Bakošová
samostatný odborný referent
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 11. 11. 2019 Ing. Martina Bakošová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

 

 

Publikované: 11.11.2019 12:35 hod.