MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
 
3259/2020-38750-VYST
Ing. Martina Bakošová
058-7773233
9.07.2020
 
 
Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
 
Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny 
 
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín druhu borovica lesná (s obvodmi kmeňa 85 cm a 78 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou) a 1 ks dreviny druhu smrek obyčajný (s obvodom kmeňa 80 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou), ktoré rastú na pozemku C KN parc. č. 4040 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 031 m2, 1 - pozemok je umiestnený v zastavanom území obce), k. ú. Rožňava , 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, LV č. 3001, vlastník pozemku – Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, lokalita výrubu – pred bytovým domom na ul. Edelényska 29 v Rožňave.
 
Dôvodom na výrub, ako je uvedené v žiadosti, že dreviny svojim koreňovým systémom narušujú plynovú prípojku a kanalizačné potrubie a poškodzovanie chodníka.
 
Žiadosť doručená dňa:  10.03.2020 
 
V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (martina.bakosova@roznava.skzáujem byť účastníkom v uvedenom konaní.
 
 
 

 

 
 
Ing. Martina Bakošová
samostatný odborný referent
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 10. 7. 2020 Ing. Martina Bakošová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

 

 

Publikované: 10.07.2020 07:31 hod.