MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
  2512/2019-40365-VYST
Ing. Martina Bakošová
058-7773233
3.07.2019

 

 
Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
 
Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny 
 
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín druhu smrek obyčajný  (s obvodmi kmeňa 135 cm, 104 cm, 121 cm a 78 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou), 1 ks orgován obyčajný vzrastom ker (o výmere 5 m2) a 2 ks drevín druhu sumach pálkový (s obvodmi kmeňa 60 cm a 38 cm meranými vo výške 130 cm na zemou).  Dreviny rastú na pozemku  v k. ú. Rožňava C KN parc. č. 2081/93 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 918 m2, 1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce), 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, LV č. 3001, vlastník pozemku - Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, lokalita – pri bytovom dome Zlatá 12 a 14, 048 01 Rožňava.
 
Dôvodom na výrub, ako je uvedené v žiadosti je bránenie prieniku svetla do bytov, zasahovanie konárov do fasády bytového domu a nevhodná vzdialenosť od bytového domu.
 
Žiadosť doručená dňa:  07.03.2019 
 
V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (martina.bakosova@roznava.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom konaní.

 

 

 

 

Ing. Martina Bakošová
samostatný odborný referent
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 4. 7. 2019 Ing. Martina Bakošová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

 

 

Publikované: 4.07.2019 08:31 hod.