MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
 
5702/2019-61844-VYST
Ing. Martina Bakošová
058-7773233
6.12.2019
 
 
 
Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
 
Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny 
 
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín druhu jedľa (s obvodmi kmeňa 78 cm,   88 cm, 112 cm a 72 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou). Dreviny rastú na pozemku  v k. ú. Rožňava C KN parc. č. 2221/44 (záhrada o výmere 331  m2, 2 – pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce), 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, evidovaný na LV č. 4381, vlastník pozemku - žiadateľ, lokalita – záhradkárska oblasť v Rožňave.
 
Dôvodom na výrub, ako je uvedené v žiadosti, je že korene drevín prerastajú susedovi pod murovanú chatku, poškodzovanie cudzieho majetku.
 
Žiadosť doručená dňa:  28.11.2019
 
V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (martina.bakosova@roznava.sk)  záujem byť účastníkom v uvedenom konaní.
 
 
 

 

 

 

 
Ing. Martina Bakošová
samostatný odborný referent
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 6. 12. 2019 Ing. Martina Bakošová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

 

 

Publikované: 6.12.2019 11:07 hod.