MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
  5293/2019-53125-VYST
Ing. Martina Bakošová
058-7773233
7.11.2019
 
Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
 
Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny 
 
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 7 ks drevín druhu javor (s obvodmi kmeňa 140 cm, 150 cm, 126 cm, 146 cm a 170 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, 138 cm (vo výške 60 cm v mieste rozvetvenia), 208 cm (vo výške 40 cm v mieste rozvetvenia) a 2 ks drevín druhu čerešňa (s obvodmi kmeňa 86 cm a 125 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou). Dreviny rastú na pozemku  v k. ú. Rožňava   C KN parc. č. 4053 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 261 m2, 1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce), 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, LV č. 3001, vlastník pozemku – Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, lokalita – za bytovým domom na ul. Kyjevská 18-22 v Rožňave.
 
Dôvodom na výrub, ako je uvedené v žiadosti, je výška stromov, konáre poškodzujú novú fasádu bytového domu, ohrozovanie ľudí a majetku, bránenie TV signálu a zlý zdravotný stav drevín.  
 
Žiadosť doručená dňa:  21.10.2019
 
V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (martina.bakosova@roznava.sk záujem byť účastníkom v uvedenom konaní.
 

 

 

 

 
Ing. Martina Bakošová
samostatný odborný referent
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 8. 11. 2019 Ing. Martina Bakošová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

 

 

Publikované: 8.11.2019 08:10 hod.