MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
  2672/2019-40367-VYST
Ing. Martina Bakošová
058-7773233
3.07.2019

 

 
Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
 
Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny 
 
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín druhu smrek (s obvodmi kmeňa 92 cm, 55 cm a 53 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou). Dreviny rastú na pozemku v k. ú. Rožňava C KN parc. č.  4330 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 602 m2, 1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce), 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, LV č. 2012, vlastník pozemku – žiadateľ, lokalita – pri rodinnom dome, Martina Kukučína 3, 048 01 Rožňava.
 
Dôvod na výrub drevín, ako je uvedené v žiadosti, je zlý zdravotný stav drevín a ohrozovanie bezpečnosti ľudí a majetku.
 
Žiadosť doručená dňa:  19.03.2019 
 
V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (martina.bakosova@roznava.skzáujem byť účastníkom v uvedenom konaní.

 

 

Ing. Martina Bakošová
samostatný odborný referent
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 4. 7. 2019 Ing. Martina Bakošová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

 

 

Publikované: 4.07.2019 08:27 hod.