MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Rožňava
  3947/2019-41190-VYST
Ing. Martina Bakošová
058-7773233
11.07.2019

 

 
Vec
 
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
 
V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
 
Žiadosť o udelenie súhlasu: podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny 
 
Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín druhu smrek obyčajný  (s obvodmi kmeňa 70 cm, 94 cm a 112 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou), 2 ks drevín druhu jaseň (s obvodmi kmeňa 100 cm a 87 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou), 2 ks drevín druhu agát (s obvodom kmeňa 79 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou  a štvorkmeň), 1 ks dreviny druh javor (s obvodom kmeňa 120 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou) a 1 ks dreviny druh lipa (rozdvojený kmeň 102 cm a 87 cm).  Dreviny rastú na pozemku  v k. ú. Rožňava C KN parc. č. 446/3 a 446/4 (ostatná plocha o výmere 898 m2 a 1 059 m2, 1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, 204 - ochranné pásmo pamiatkovej zóny), 1. stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, LV č. 3276 a č. 4050, vlastník pozemku - žiadateľ, lokalita – areál plánovanej materskej školy, Kósu Schoppera, Rožňava.
 
Dôvodom na výrub, ako je uvedené v žiadosti, je ohrozovanie bezpečnosti detí v školskej záhrade, pokládka zámkovej dlažby  - chodníka pre deti a plánované umiestnenie prvkov detského ihriska.
 
Žiadosť doručená dňa:  26.06.2019 
 
V súlade s § 82 ods. 3, 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (martina.bakosova@roznava.skzáujem byť účastníkom v uvedenom konaní.

 

 

 

 

 

 

Ing. Martina Bakošová
samostatný odborný referent
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 12. 7. 2019 Ing. Martina Bakošová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

 

 

Publikované: 12.07.2019 07:26 hod.