MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

2851/2020-6540-VYST
Rožňava, 14.02.2020
 

O Z N Á M E N I E

podľa § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“) podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 23.01.2020 Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“.
 
Dňa 06.02.2020 bola Správa o  hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“
v súlade s § 10 ods. 3 zákona doručené mestu Rožňava ako dotknutej obci.
 
Mesto Rožňava v súlade s § 11 ods. 1 zákona o doručení tohto oznámenia o zmene  strategického dokumentu
 
informuje verejnosť a zároveň jej oznamuje,
 
že do súvisiacej dokumentácie je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie:
  • počas stránkových hodín na Mestskom úrade v Rožňave, Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava – v Kancelárií prvého kontaktu, pracovisko odboru výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií,
  • návrh strategického dokumentu spolu so všetkými prílohami (vzhľadom na veľkosť tohto dokumentu) je zverejnený na webovom sídle Úradu Košického samosprávneho kraja:

 

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/planudrzatelnej-mobility/oznamenie-dokumente.html

a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja

(bez príloh a časti „dopravné modelovanie“) spolu so správou o hodnotení strategického dokumentu.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe (t.j. najneskôr do 27.02.2020) na adresu:

Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja
Komenského 52
041 26 Košice
denisa.horenska@minv.sk tel.: 055 / 6001 225
 

Na stanoviská doručené po tejto lehote nebude príslušný orgán v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona prihliadať.

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

Okresný úrad zároveň oznamuje, že verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu sa uskutoční dňa 26.02.2020 o 9:00 hod. v sídle Úradu Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1, Košice, v zasadacej miestnosti č. 310 na 2. poschodí.

 

Ing. Martina Bakošová
samostatný odborný referent
 

© Mesto Rožňava, 14. 2. 2020 Ing. Martina Bakošová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

 
Publikované: 14.02.2020 11:16 hod.