Komisia vzdelávania a mládeže MZ v Rožňave


 

O z n á m e n i e  o zasadnutí

 

„Komisie vzdelávania, a mládeže MZ v Rožňave“

 

15. 1. 2020  o 14:30 hod.

 v zasadačke MsÚ (2. poschodie)

 

Program:

 

bod
PROGRAM
predkladateľ
 
Otvorenie
 
1. VZN mesta Rožňava o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - návrh na zmeny Mgr. Juraj Halyák
2. Zmena ukladacej časti uznesenia č. 85/2019 zo dňa 28.3.2019 Ing. Ivan Nemčok
3. Plnenie uznesení Ing. Jolana Zatrochová
4. Rôzne  
  Záver  
pdf icon Materiál komisie vzdelávania a mládeže
(PDF, 1,5 MB)

 

 
Eduard Mihók, v.r.
predseda komisie
 
 
 

© Mesto Rožňava, 13. 1. 2020, Ing. Jolana Zatrochová -  tajomník komisie, Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 13.01.2020 08:42 hod.