Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku pri MZ v Rožňave


 

Oznámenie o zasadnutí

 

Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční

 

 

16. 1. 2019 o 14.00 hod. v zasadačke na III. poschodí MsÚ

 

Program:

 
O t v o r e n i e
Spracovateľ
1.
VZN mesta Rožňava o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – návrh na zmeny

Mgr. Juraj Halyák

2.
Chodník so schodiskom medzi Vargovým poľom a multifunkčnou halou resp. všešportovým areálom
Ing. Boris Šramko
3.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava - prenájom pozemkov mesta v k.ú. Rožňava

Blanka Fábiánová
4.
Nixen s.r.o. - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta
Blanka Fábiánová
5.
J.Orosz - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta
Perla Dávidová
6.
M .Bučko - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta

Perla Dávidová

7. Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy Základnej školy akademika Jura Hronca, Zakarpatská 12, Rožňava

Perla Dávidová

  Rôzne  
  Diskusia  
  Záver  
pdf icon Materiál komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku
(PDF, 8,8 MB)

 

 Bc. Ivan Kuhn, MA
predseda komisie

 

 


© Mesto Rožňava, 10. 1. 2020, Ing. Erika Leskovjanská - tajomníčka komisie

Publikované: 10.01.2020 11:43 hod.