K o m i s i a  sociálna, zdravotná a bytová MZ v Rožňave


V Rožňave, dňa 9.6.2021

 

POZVÁNKA


na zasadnutie "Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej MZ" v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa:

14.6.2021 (PONDELOK)

od 15,30 h vo veľkej sále MsÚ na prízemí  

 

P r o g r a m :

bod
Program
predkladateľ
 
Otvorenie
Mgr. Dionýz Kemény
1.
Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2021
Michaela Erősová
2.
Bytová agenda:  materiály v zmysle VZN
Žiadosť o schválenie dohody o vzájomnej výmene bytov
Mgr. Ľudmila Černická
3. Plnenie uznesení komisie Mgr. Ľudmila Černická
4. Rôzne  
  Záver  
Archív materiálov MZ - zip Materiál komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
(ZIP, 1 MB)
pdf icon Materiál komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
(PDF, 1,3 MB)

 

Všetci, ktorí sa rokovania zúčastnia, sú povinní dodržiavať platné protipandemické opatrenia v súvislosti s COVID-19

 

Mgr. Dionýz Kemény v.r.
predseda komisie

 

 


© Mesto Rožňava, 9. 6. 2021, Mgr. Ľudmila Černická, tajomníčka komisie Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 9.06.2021 17:30 hod.