Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku pri MZ v Rožňave


 

Oznámenie o zasadnutí

 

Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční

 

 

30. 7. 2020 o 15.00 hod. v zasadačke na III. poschodí

 

Program:

 
O t v o r e n i e
Spracovateľ
1.
Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
- návrh na doplnenie

Mgr. Juraj Halyák

2.
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta – Vilky Kúpele
Mgr. Juraj Halyák
3.

Predloženie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku na projekt – Letné kúpalisko v Rožňave

Romina Gyüréková
4.
Košický samosprávny kraj - zverejnenie zámeru predaja budovy vo vlastníctve mesta
Blanka Fábiánová
  Rôzne  
  Diskusia  
  Záver  
Archív materiálov MZ - zip Materiál komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku
(ZIP, 4,3 MB)

 

 Bc. Ivan Kuhn, MA
predseda komisie

 

 


© Mesto Rožňava, 27. 7. 2020, Ing. Erika Leskovjanská - tajomníčka komisie

Publikované: 27.07.2020 12:17 hod.