K o m i s i a  sociálna, zdravotná a bytová MZ v Rožňave


V Rožňave, dňa 26.11.2020

 

OZNÁMENIE


o zasadnutí "Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej MZ" v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa:

30.11.2020 (PONDELOK)
od 15,30 h vo veľkej sále MsÚ, prízemie

 

P r o g r a m :

bod
Program
predkladateľ
 
Otvorenie
Mgr. Dionýz Kemény
1.
Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020
Ing. Klára Leskovjanská
2.
Bytová agenda: materiály v zmysle VZN
Mgr. Ľudmila Černická
3.
Plnenie uznesení komisie
Mgr. Ľudmila Černická
4. Rôzne  
 
Záver
 
     
Archív materiálov MZ - zip Materiál komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
(ZIP,  3 MB)

 

 

Z dôvodu ochrany zdravia pre ochorením COVID – 19 je povinné počas konania zasadnutia komisie dodržiavať nasledovné:

  • Zasadnutia sa zúčastniť v ochrannom rúšku
  • Pred vstupom do rokovacej miestnosti si vydezinfikovať ruky
  • Účasť na zasadnutí MZ sa zakazuje osobe, ktorá prejavuje príznaky akútneho respiračného ochorenia
  • Zákaz podávania rúk
  • Pri potrebe osobného kontaktu dodržiavať vzdialenosť od osoby minimálne 2 m

Mgr. Dionýz Kemény v.r.
predseda komisie

 

 


© Mesto Rožňava, 26. 11. 2020, Mgr. Ľudmila Černická, tajomníčka komisie Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 26.11.2020 13:45 hod.