Komisia vzdelávania a mládeže MZ v Rožňave


 

O z n á m e n i e  o zasadnutí

 

„Komisie vzdelávania, a mládeže MZ v Rožňave“

 

15. 5. 2019  o 14:00 hod.

 v zasadačke MsÚ (2. poschodie)

 

Program:

 

bod
PROGRAM
predkladateľ
 
Otvorenie
 
1.

Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 31.12.2018

Ing. Klára Leskovjanská
2. VZN mesta Rožňava o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – návrh na zmeny a doplnenie
Mgr. Juraj Halyák
3. Odvolanie PaedDr. Janky Mičudovej a delegovanie nového zástupcu mesta Rožňava do Obecnej školskej rady v Rožňave Ing. Ivan Nemčok
4. Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta – nebytových priestorov Základnej školy akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12 v Rožňave – školský bufet a predajňa školských pomôcok RNDr. Ján Džubák
5. Základná škola Pionierov 1, Rožňava -  protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy Perla Dávidová
6. Plnenie uznesení Ing. Ivan Nemčok
7. Rôzne  
 
Záver
 
pdf icon Materiál komisie vzdelávania a mládeže
(PDF, 7 MB)

 

 
Eduard Mihók, v.r.
predseda komisie
 
 
 

© Mesto Rožňava, 10. 5. 2019, Ing. Ivan Nemčok -  tajomník komisie, Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 10.05.2019 09:31 hod.