Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku pri MZ v Rožňave


 

Oznámenie o zasadnutí

 

Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční

 

 

16. 5. 2019 o 15.00 hod. v zasadačke na III. poschodí MsÚ

 

Program:

 
O t v o r e n i e
Spracovateľ
1.
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta – nebytových priestorov Základnej školy akad. Jura Hronca – školský bufet a predajňa školských pomôcok

Ing. Ivan Nemčok

RNDr. Ján Džubák

2.
Zoznam prebytočného majetku mesta
Blanka Fábiánová
3.
M. Suchý a A. Suchá - zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava
Blanka Fábiánová
4.
P. Fábián - pozemky pod miestnymi komunikáciami na území mesta
Blanka Fábiánová
5.
DS2 s.r.o. - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
Blanka Fábiánová
6.
Základná škola Pionierov 1 - protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy
Blanka Fábiánová
7. O. Rézművesová - priamy prenájom pozemku mesta

JUDr. Andrea Kalinová

8.
VZN mesta Rožňava o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – návrh na zmeny a doplnenie
Mgr. Juraj Halyák
9.
Obchodná verejná súťaž na nájom poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Rožňava
Mgr. Juraj Halyák
10.
Zásady hospodárenia s majetkom mesta – návrh na doplnenie

Mgr. Juraj Halyák

11.
Informácia o poskytnutí úveru bankou a schválenie  financovania kapitálových výdavkov v roku 2019 úverom

Ing. Klára Leskovjanská

12.
Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 31.12.2018

Ing. Klára Leskovjanská

  Rôzne  
  Záver  
pdf icon Materiál komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku
(PDF, 13,2 MB)

 

 Bc. Ivan Kuhn, MA
predseda komisie

 

 


© Mesto Rožňava, 13. 5. 2019, Ing. Erika Leskovjanská - tajomníčka komisie

Publikované: 13.05.2019 08:04 hod.