Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií


 

Oznámenie o zasadnutí

 

Komisie výstavby, ÚP a MK pri MZ v Rožňave, ktoré sa uskutoční

dňa 27. 11. 2019 o 14:00 hod.

v zasadačke č. 310 na III. poschodí Mestského úradu v Rožňave

PROGRAM:

bod
 
Program
1.
 
Otvorenie
2.
 
 
Kontrola uznesení/odporúčaní pre MZ
3.   Materiály do MZ
  1. Majetkoprávne
  2. Všeobecné
4.   Aktivity komisie
5.  
Odbor výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií
6.   Podnety
7.   Rôzne
8.   Záver
 
 
pdf icon Podrobný Zoznam prejednávaných materiálov
(PDF, 101 kB
pdf icon Materiál komisie výstavby, ÚP a MK
(PDF, 24 MB

 


Rokovanie komisie je verejné. Občania mesta a iné osoby sa môžu zúčastniť na rokovaní komisie. Výnimkou účasti občanov sú prípady, kedy si to vyžaduje Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

 
 
Ing. Karol Kováč
                     predseda komisie

© Mesto Rožňava, 22. 11. 2019, JUDr. Ing. Michal Bernáth -  tajomník komisie, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 22.11.2019 20:27 hod.