Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku pri MZ v Rožňave


 

Oznámenie o zasadnutí

 

Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční

 

 

12. 6. 2019 o 15.00 hod. v zasadačke na III. poschodí MsÚ

 

Program:

 
O t v o r e n i e
Spracovateľ
1.
Cenová mapa - spoločný bod s komisiou výstavby

Mgr. Juraj Halyák

2.
Informatívna správa o vymožiteľnosti exekúcií
JUDr. Andrea Kalinová
3.
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt „Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky v Rožňave.“
Alena Šikúrová
Ing. Jarmila Jánošíková
Romina Gyüréková
4.
Spolufinancovanie projektu: Zvýšenie návštevnosti Rožňavskej barokovej Kalvárie vytvorením atraktívnej oddychovej zóny
Ing. Jarmila Jánošíková
5.
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu – Cyklochodník Rožňava
Ing. Jarmila Jánošíková
6.
Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – návrh na zmenu a doplnenie
JUDr. Judita Jakobejová
7. Harmonogram zasadnutí orgánov mesta Rožňava v roku 2019 - zmena

JUDr. Judita Jakobejová

8.
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava - žiadosť o súhlas so zaradením Výdajnej školskej jedálne Katolíckej materskej školy bl. Zdenky v Rožňave do siete škôl a školských zariadení SR a jej následným zriadením od 1.9.2019
Ing. Ivan Nemčok
9.
M. Csíszárová – zvýšenie nájomného za prenájom nehnuteľnosti
Mgr.Veronika Bodnárová
10.
Plán obnovy infraštrukturálneho majetku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

JUDr. Erika Mihaliková

11.
A. Rézműves - zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava

Perla Dávidová

12.
WISCONSULT, s.r.o. - zámena pozemkov v k.ú. Rožňava

Blanka Fábiánová

13. M. Suchý - zverejnenie zámeru zámeny pozemkov Blanka Fábiánová
14. M. Moro - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta Blanka Fábiánová
15. SPP – distribúcia, a.s. - predaj plynárenského zariadenia Blanka Fábiánová
16. Rôzne  
17. Diskusia  
18. Záver  
pdf icon Materiál komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku
(PDF, 8,5 MB)

 

 Bc. Ivan Kuhn, MA
predseda komisie

 

 


© Mesto Rožňava, 7. 6. 2019, Ing. Erika Leskovjanská - tajomníčka komisie

Publikované: 7.06.2019 14:11 hod.