Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií


 

Oznámenie o zasadnutí

 

 

Komisie výstavby, ÚP a MK pri MZ v Rožňave, ktoré sa uskutoční

dňa 15. 5. 2019 o 14:00 hod.

miestnou obhliadkou na Rožňava Bani – Autobusová zastáva areálu bývalých Železorudných baní.

PROGRAM:

bod
 
Program
 1.
 
Otvorenie
2.
 
Kontrola uznesení/odporúčaní pre MZ
 3.
 
Materiály do MZ
 
 
1.
Všeobecné
  2.

Majetkoprávne

4.
 
 
Aktivity komisie
5.
 
 
Odbor výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií
6.  
Podnety
7.  
Rôzne
8.
 
Záver
 
 
pdf icon Materiál komisie výstavby, ÚP a MK
(PDF, 11,4 MB

 


Rokovanie komisie je verejné. Občania mesta a iné osoby sa môžu zúčastniť na rokovaní komisie. Výnimkou účasti občanov sú prípady, kedy si to vyžaduje Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

 
 
Ing. Karol Kováč
                     predseda komisie

© Mesto Rožňava, 10. 5. 2019, Ing. Jarmila Breznenová -  tajomníčka komisie, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 10.05.2019 12:46 hod.