Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky MZ v RožňaveV Rožňave, dňa 6. 9. 2019

 


Oznámenie o zasadnutí komisie


10. 9. 2019 o 16.00 hod.

Zasadačka III. poschodie, Mestský úrad Rožňava
 


Program:

 1. Otvorenie
 2. Plnenie uznesení – Mgr. Matúš Bischof
 3. Zriadenie komisie pre rómsku komunitu pri MZ v Rožňave – návrh – JUDr. Judita Jakobejová
 4. Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – návrh na zmenu a doplnenie - JUDr. Judita Jakobejová
 5. Rokovací poriadok MZ – návrh na zmenu – JUDr. Judita Jakobejová
 6. Obchodná verejná súťaž na služby poskytované TIC Rožňava a nájom nebytových priestorov užívaných TIC Rožňava – Mgr. Juraj Halyák
 7. Rozpočet Mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie –MsD Actores – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.06.2019 – Ing. Klára Leskovjanská
 8. Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2018 - Ing. Klára Leskovjanská
 9. Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2019 - Ing. Klára Leskovjanská
 10. Všeobecne záväzné nariadenie o vylepovaní plagátov na území mesta Rožňava - poslanecký návrh Mgr. Michal Drengubiak
 11. Rôzne – Prenájom budov mesta na kultúrno-spoločenské akcie (OKC, Radnice, MsÚ) – Mgr. Valéria Icsová
 12. Diskusia
 13. Záver

 

 

 

pdf icon Materiál komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky
(PDF,16 MB)

 

 

 

 
 
 
          Miroslav Demény,v.r
predseda komisie

© Mesto Rožňava, 6. 9. 2019, Bc. Romina Gyureková - tajomníčka komisie, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 6.09.2019 13:45 hod.